EESO poziva k celovitejšemu pristopu k prometni politiki

Prometna politika ima ključno vlogo pri tem, da bo trajnostni razvoj postal realnost. Prispeva namreč h gospodarstvu, trgovini in zaposlovanju, vendar se pri njem pojavljajo tudi vprašanja v zvezi z okoljem, prometom in varnostjo. V poročilu, ki ga je sestavila Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EESO ponovno pregleduje cilje ZN na področju trajnostnega razvoja, ponuja medsektorski pristop, ki povezuje ekonomske, socialne in okoljske vidike, ter poziva Komisijo, naj pripravi nov, celovit okvir za prihodnjo prometno politiko EU.

„Prometna politika je ena od temeljnih politik Evropske unije, žal pa je njeno oblikovanje še vedno ozko zamejeno, zato so pristopi in pobude nekoliko razdrobljeni.„ “Vprašanja glede trga so denimo del prometne politike, medtem ko se podnebna in energetska vprašanja obravnavajo v sklopu energetske unije,“ je dejala ga. Kylä-Harakka-Ruonala.

Ustrezno je treba upravljati tudi priložnosti in izzive, ki jih prinašata digitalizacija in robotizacija. „Prevoz mora biti fizično in cenovno dostopen, tekoč in učinkovit, pa tudi varen, da omogoča mobilnost ljudi in blaga.„ “Da bi to dosegli in ravnali v skladu s cilji trajnostnega razvoja, potrebujemo precej naložb v ustrezno infrastrukturo, inovacije in učinkovite prometne sisteme, vključno z javnim prevozom“, je zaključila ga. Kylä-Harakka-Ruonala.

V mnenju je tudi poudarjeno, da je izjemno pomembno, da pri pripravi in izvajanju prometne politike sodeluje civilna družba. Javni sektor mora imeti osrednjo vlogo, treba pa je olajševati tudi pobude od spodaj navzgor in partnerstva. (mp)