EESO poziva Komisijo, naj bolje uskladi svojo industrijsko in energetsko zakonodajo s svojo podnebno politiko

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva Komisijo, naj bolj razmisli o takšni politiki, ki bi prispevala hkrati k zmanjšanju toplogrednih plinov in s tem k boju proti podnebnim spremembam ter k ohranjanju konkurenčnosti. Cilj mora biti boljša zaščita in spodbujanje industrijskih panog v EU, ki so intenzivne glede na porabo virov in energije, sicer Evropa tvega izgubo delovnih mest na račun manj čistih gospodarstev, s čimer ne bo dosegla cilja glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

„Trenutni sistem za trgovanje z emisijami (ETS), namenjen spodbujanju naložb, ni prinesel pričakovanih rezultatov, saj se zaenkrat še ne načrtuje njegova uporaba na svetovni ravni. Če se bo uporabljal samo v Evropi, bo prihajalo do selitev virov ogljika in s tem investicij,“ je opozoril Aurel Laurenţiu Plosceanu, poročevalec za mnenje EESO Panožni industrijski vidik iskanja ravnovesja med podnebno in energetsko politiko, ki je bilo sprejeto 17. julija. „Prihodnje naložbe EU in držav članic bi se morale osredotočati na raziskave, razvoj in inovacije ter na uvajanje nizkoogljičnih ali brezogljičnih tehnologij tako za panoge, ki so intenzivne glede na porabo virov in energije, kot za potrebe proizvodnje električne energije. Poleg tega se je treba osredotočiti tudi na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v teh panogah,“ je dejal soporočevalec Enrico Gibellieri.

Glede na to, da na primer v jeklarstvu, steklarstvu in pri proizvodnji aluminija približno 25 % vseh stroškov odpade na energijo, so tudi stroški emisij toplogrednih plinov visoki. S sistemom trgovanja z emisijami bodo evropski proizvodi postali dražji in bodo verjetno nadomeščeni s cenejšimi proizvodi, ki so na voljo na mednarodnem trgu. (sma)