Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Nastopilo je poletje in z njim počitnice! Idealni čas, da si napolnimo baterije, hkrati pa razširimo obzorja: prečkamo kakšno mejo, odkrijemo novo kulturo, se naučimo novega jezika, najdemo nov navdih...

Ko se bomo vrnili, nas bodo čakale novosti: nov sklic Evropskega parlamenta in nov mandat Evropske komisije.

Koledar dogodkov

Na kratko

Nagrada za civilno družbo v letu 2019, posvečena krepitvi vloge žensk

EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov.

Za leto 2019 se že lahko prijavite.

 

EESO gostil srečanje EU-Kitajska o standardizaciji varnosti dvigal

EESO je na pobudo člana Antonella Pezzinija 9. julija 2019 gostil delegacijo predstavnikov kitajskih zakonodajnih organov.

 

Nove publikacije

Dosežki EESO v letu 2018 – pogled nazaj in pogled v prihodnost

V brošuri Dosežki EESO v letu 2018 – pogled nazaj in pogled v prihodnost so opisani nekateri vrhunci dela Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v letu 2018.

Novice EESO

Finsko predsedstvo EU predstavilo program, ki največji poudarek daje trajnosti in dobremu počutju

Plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) 18. julija se je kot gostja udeležila finska ministrica za socialne zadeve in zdravje Aino-Kaisa Pekonen, ki je predstavila program finskega predsedstva EU. Poseben poudarek v programu je namenjen trajnosti in dobremu počutju državljanov. Po besedah ministrice Pekonen med prednostne naloge predsedstva sodi tudi krepitev pravne države in vrednot EU. 

Conny Reuter: „Naša naloga je, da spodbujamo civilni dialog napredne in vključujoče Evrope“

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na plenarnem zasedanju 18. julija gostil razpravo s Connyjem Reuterjem, sopredsednikom povezovalne skupine EESO za stike z evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe.

Conny Reuter je predstavil sklepe in priporočila dnevov civilne družbe 2019, ki so sredi junija potekali v Bruslju in so bili posvečeni trajnostni demokraciji. Govoril je tudi o vlogi povezovalne skupine, edinstvenega telesa v EU, ki je bilo leta 2004 vzpostavljeno z namenom zagotavljanja stalnega dialoga med institucijami EU in evropsko mrežo organizacij civilne družbe na ravni EU.

Brez močne evropske industrije baterij utegnejo proizvajalci avtomobilov zapustiti EU

EESO podpira akcijski načrt EU za baterije, ki ga je pripravila Evropska komisija, vendar poudarja, da ga je treba okrepiti in začeti hitro izvajati.

Obstaja namreč resnična nevarnost, da bo evropska avtomobilska industrija velik del svoje proizvodnje preselila v bližino proizvodnje baterijskih celic, predvsem v Azijo. V mnenju, ki ga je pripravil Colin Lustenhouwer in je bil sprejet na julijskem plenarnem zasedanju, EESO podpira strateški akcijski načrt Evropske komisije za baterije, hkrati pa opozarja, da ga je treba okrepiti in začeti hitro izvajati, da bi se izognili možni selitvi evropskih avtomobilskih tovarn iz EU.

Krožno gospodarstvo: čas je, da izkoristimo moč potrošnikov

Ukrepi za krepitev razvoja krožnega gospodarstva v Evropi so bili doslej usmerjeni v proizvodnjo, spodbujanje industrije k prevzemanju krožnih poslovnih modelov in uvajanju krožnih rešitev na trgu. Sedaj so razmere zrele za vključitev potrošnikov, ki jih je treba ozaveščati, da bodo sprejemali trajnostne odločitve pri nakupih v vsakdanjem življenju. Tako je EESO zapisal v mnenju, ki ga je sprejel julija.

Evropsko kmetijstvo bi moralo preiti v agroekologijo

EU mora večji poudarek nameniti kratkim verigam preskrbe in agroekologiji pri kmetovanju, da bi ohranila svoje kmetijstvo in povečala odpornost na nove izzive, kot so podnebne spremembe. Z agroekologijo bomo hkrati zagotovili svojo oskrbo s hrano in bolj zdrava živila, s čimer se bo povečala njihova vrednost. Kratke dobavne verige pa bodo manjšim kmetijam pomagale povečati njihov dohodek in oživile podeželje.

Preporod evropske proizvodnje: upoštevati je treba resnične potrebe MSP

Po mnenju EESO je učinkovito in konkurenčno preoblikovanje evropskega sistema proizvodnje v vrhunsko digitalno in okolju prijazno gospodarstvo možno le z velikimi naložbami v inovacije. Ukrepi, ki jih je Evropska komisija predvidela za spodbuditev boljšega razvoja proizvodnje, bi morali zato temeljiti na dejanskem poznavanju potreb podjetij, zlasti MSP.

Evropski semester in nov pristop k upravljanju sta ključna za prihodnjo gospodarsko politiko EU

Po mnenju EESO bi morala EU prenoviti svoj sistem usklajevanja in upravljanja gospodarskih politik na podlagi nove strategije trajnostnega razvoja EU za obdobje po letu 2020, da bi povečala učinkovitost ukrepov in trajnost rezultatov.

Priporočila EESO za prihodnjo gospodarsko politiko EU in upravljanje EMU

EESO je julija predstavil predloge za gospodarsko agendo za prihodnje zakonodajno obdobje in priporočil, naj se uporabijo kot podlaga za novo gospodarsko strategijo EU.

Prihodnja gospodarska politika in upravljanje bi po mnenju EESO morala upoštevati geopolitične in družbene izzive, kot so upočasnitev svetovne gospodarske rasti, nerešeni trgovinski spori, brexit, podnebne in demografske spremembe, vse večje neenakosti in četrta industrijska revolucija, ter prispevati h krepitvi odpornosti na krize in k trajnosti gospodarskega modela. Ti izzivi terjajo daljnosežno gospodarsko strategijo z jasnimi političnimi cilji in skladnejši okvir gospodarskega upravljanja.

EESO poziva Komisijo, naj bolje uskladi svojo industrijsko in energetsko zakonodajo s svojo podnebno politiko

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva Komisijo, naj bolj razmisli o takšni politiki, ki bi prispevala hkrati k zmanjšanju toplogrednih plinov in s tem k boju proti podnebnim spremembam ter k ohranjanju konkurenčnosti. Cilj mora biti boljša zaščita in spodbujanje industrijskih panog v EU, ki so intenzivne glede na porabo virov in energije, sicer Evropa tvega izgubo delovnih mest na račun manj čistih gospodarstev, s čimer ne bo dosegla cilja glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Energetska unija mora postati del vsakdanjega življenja Evropejcev

EESO je v svojem vsakoletnem mnenju o stanju energetske unije ocenil dosedanji napredek in Evropsko komisijo pozval, naj se bolj osredotoči na socialne vidike.

„Energetska unija še ni stvarnost. Morda je stvarnost v političnih odločitvah EU, še vedno pa ni stvarnost v vsakdanjem življenju evropskih državljanov,“ je svoje trdno stališče na julijskem plenarnem zasedanju predstavil Christophe Quarez. To stališče ustreza navedbi iz njegovega mnenja, sprejetega na tem zasedanju – da se energetski prehod v praksi še ni zgodil. Nadaljeval je: „Oblikovalci politik EU so sicer postavili temelje energetske unije, vendar bo v naslednjih nekaj letih potrebnega še veliko dela.“

EESO poziva k evropskim ukrepom za participativen razvoj tehnologije blokovnih verig

Tehnologije blokovnih verig in distribuirane knjige transakcij, ki so se prvotno povezovale s kriptovalutami, so v resnici zelo mnogostranske in jih je mogoče uporabiti tudi v socialnem gospodarstvu. Vendar je pomembno, da so ustrezno regulirane in koristijo vsem, pa tudi, da lahko vsak pri njih sodeluje, je zapisal EESO v mnenju, sprejetem na julijskem plenarnem zasedanju.

Novice skupin

Skupina delodajalcev se bo dvakrat sestala na Finskem, kjer bo razpravljala o umetni inteligenci in podjetju prijazni EU

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev v EESO bo gostila dve konferenci v državi, ki trenutno predseduje Evropskemu svetu – na Finskem. Prvi dogodek na temo pametne in inteligentne Evrope bo organiziran konec avgusta.

Izjava skupine delojemalcev o kriminalizaciji solidarnosti

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Glede na porazne humanitarne razmere v Sredozemlju, ki jih zaznamuje pomanjkanje spoštovanja načel in vrednot EU in ki so se v preteklih tednih dodatno zaostrile, skupina delojemalcev opozarja, da:

Skupina Raznolikost Evrope v Helsinkih o trajnostni rasti in možnostih za povečanje konkurenčnosti EU

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope bo 16. in 17. septembra v Helsinkih gostila izredno sejo. V skladu s prednostnimi nalogami finskega predsedstva Sveta EU, ki jih povzema geslo „Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost“, se je skupina Raznolikost Evrope odločila, da se osredotoči na tri stebre, ki podpirajo trajnostno rast in tako krepijo konkurenčnost EU: biogospodarstvo in podnebno nevtralna Evropa, digitalizacija ter infrastruktura.