EESO predstavlja nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za stabilno, uspešno in vzdržljivo ekonomsko in monetarno unijo (EMU)

EESO je trdno prepričan, da EMU še vedno ni dovolj vzdržljiva in stabilna, da bi lahko prebrodila prihodnje krize. Zavzema se za njeno dokončanje, zato poziva nosilce odločanja, naj hitreje sklenejo širši politični dogovor o tem, kako vzpostaviti poglobljeno in pravo EMU, kar je končni cilj.

„Nadaljnji koraki pri dokončanju EMU morajo temeljiti na trdnem skupnem stališču vseh držav članic, vendar pa je jasno, da v sedanji politični razpravi primanjkuje skupne strateške vizije,“ je dejal Mihai Ivașcu, poročevalec za nedavno mnenje EESO o svežnju Komisije o EMU.

Stefano Palmieri, predsednik strokovne skupine ECO in soporočevalec, je dejal: „Za dokončanje EMU so v prvi vrsti potrebni močna politična zavezanost, učinkovito upravljanje in boljša uporaba razpoložljivih finančnih sredstev. Razviti je treba nove finančne instrumente za preprečevanje kriz in blažitev procikličnih ukrepov.“

EESO v svojem mnenju med drugim jasno navaja, da novi Evropski denarni sklad ne sme biti t. i. zlato padalo. Namesto tega bi moral biti namenjen predvsem preprečevanju bančnih kriz, podpori gospodarskemu razvoju in blaženju šokov.

EESO predlaga tudi, da se predvidena nova proračunska instrumenta, namreč makroekonomska stabilizacija za euroobmočje in namenski konvergenčni instrument za države članice na poti k uvedbi eura, vključita v proračun EU.

V odziv na predloge Komisije je objavil ločeno mnenje o podpori strukturnim reformam v državah članicah.

V njem med drugim predlaga oblikovanje jasne strategije za program za podporo strukturnim reformam ter povečanje finančnih sredstev zanj, ne da bi pri tem zmanjšali proračun drugih enako pomembnih skladov.

Več informacij lahko najdete na našem spletišču. (jk)