Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Zavihajmo rokave in poiščimo uspešno formulo za prihodnost Evrope

Drage bralke in bralci,

vesel sem, da vas lahko prvič nagovorim kot novoizvoljeni predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Kot predsednik bom imel tudi čast voditi slovesnosti ob 60-letnici EESO, ki bodo potekale med plenarnim zasedanjem 24. maja.

Ko berete te vrstice, se ravno končujejo priprave na ta izjemni dogodek. Slovesnosti bodo seveda priložnost, da podoživimo ključne trenutke iz zgodovine Odbora, že na začetku pa smo se odločili, da bomo raje kot nazaj gledali naprej.

Koledar dogodkov

4. junij 2018 Bruselj
3. evropski dan podjetij socialnega gospodarstva
18. junij 2018 Bruselj
Vrh deležnikov EESO o umetni inteligenci
11. in 12. julij 2018 Bruselj
Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Dan odprtih vrat: edinstvena priložnost za vpogled v delo EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor je v soboto, 5. maja 2018, odprl svoja vrata za javnost in tako obeležil dan Evrope. Obiskovalcem je predstavil svoje dejavnosti, pri čemer je bil poudarek na kulturi, saj je leto 2018 evropsko leto kulturne dediščine.

Jordanija je ključna partnerica za stabilnost sosedstva EU

Delegacija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se je 26. in 27. marca v Amanu srečala s predstavniki lokalne civilne družbe in vladnimi uradniki. Razprava med obiskom je bila osredotočena na težave, s katerimi se država sooča zaradi nestabilnosti v regiji. Delegacija EESO je ugotovila, da so potrebni mednarodna podpora in podrobni ukrepi, saj so v državi v zadnjih nekaj letih oblikovali celovit pristop k obvladovanju velikega števila beguncev, od katerih večina beži pred vojno v Siriji.

Civilna družba EU in Gruzije o položaju MSP ter varnosti živil v Gruziji

Dvaindvajsetega marca je v Tbilisiju potekalo zadnje srečanje platforme civilne družbe EU-Gruzija. Člani platforme so na njem razpravljali o izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo ter sprejeli skupno izjavo. Platforma je pozdravila možnost nove oblike sektorskega sodelovanja na višji ravni med EU in Gruzijo, ki je bila napovedana v začetku marca, ter izrazila podporo za brezvizumski režim za kratkoročno bivanje, ki so ga že izkoristili številni gruzijski državljani.

Platforma civilne družbe EU-Ukrajina izraža zaskrbljenost zaradi trenda nizkih plač v Ukrajini

Platforma civilne družbe EU-Ukrajina poziva Kijev k bolj doslednim reformam v različnih sektorjih, pri čemer naj absolutno prednost nameni vprašanju nizkih plač in revščine. Ta so bila obravnavana na šesti seji platforme v Bruslju, na kateri so njeni člani razpravljali o napredku pri izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, vlogi plač pri zmanjševanju revščine in njihovem učinku na migracije delovne sile ter o podnebnih spremembah.

Srbija in EU morata pospešiti prizadevanja za pristop Srbije k EU do leta 2025

Člani skupnega posvetovalnega odbora EU-Srbija so na zadnji seji 12. aprila v Bruslju razpravljali o stanju pogajanj o pristopu Srbije k EU in o delu, ki ga bo še treba opraviti, ter sprejeli deklaracijo, v kateri so Srbijo priznali kot eno od dveh vodilnih kandidatk za pristop z Zahodnega Balkana.

Romi v Evropi se še vedno soočajo z diskriminacijo in etničnim profiliranjem

Največja manjšina v Evropi, ki šteje več kot deset milijonov ljudi, se v mnogih državah članicah Evropske unije še naprej sooča z diskriminacijo in marginalizacijo. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic, in oblikovalci politik EU so na javnem posvetovanju v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESO) posvarili, da policija v primeru Romov pogosto še vedno uporablja etnično profiliranje. Posvetovanje o boju zoper rasno sovraštvo do Romov in etnično profiliranje je potekalo med tretjim evropskim tednom Romom, ki so ga institucije EU od 8. do 12. aprila organizirale v Bruslju. 

Forum civilne družbe poziva h konkretnim ukrepom za zmanjšanje razlik v plačah med spoloma in izboljšanje delovnih standardov

Enajstega aprila je v Seulu potekalo šesto srečanje foruma civilne družbe v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo. Sopredsedovala sta mu Lee Ho-Geun in Georgi Stoev, ki sta v skupni izjavi poudarila, da negotove geopolitične razmere prinašajo nove izzive za odnose med EU in Republiko Korejo. Pozvala sta k spodbujanju skupnih vrednot in interesov v regiji. Menila sta, da mora partnerstvo med Republiko Korejo in EU bolje izpolnjevati pričakovanja državljanov.

Nove publikacije

„Odkrijte, kaj lahko EESO naredi za vas“ – nova izdaja

V tej brošuri, namenjeni javnosti, sta na kratko predstavljena EESO in njegova edinstvena vloga foruma za posvetovanje, dialog in konsenz med predstavniki organizirane civilne družbe. Predvsem opisuje delo, člane in predsedstvo EESO ter njegovo delovanje in dosežke.
 

Digitalna publikacija – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) – 60 let prizadevnega delovanja

Civilna družba na delu za jutrišnjo Evropo

Odbor, ki je bil ustanovljen z Rimskima pogodbama iz leta 1957, se je pred 60 leti, tj. 19. maja 1958, sestal na svojem prvem plenarnem zasedanju. Njegova pot je od takrat povezana s procesom evropskega povezovanja, za katerega si še vedno prizadeva.

Novice EESO

Državljani v središču razprav o prihodnosti Evrope

Evropski ekonomsko-socialni odbor, predstavnik civilne družbe, je 5. in 6. maja odprl svoja vrata približno sto evropskim državljanom, ki so se zbrali na okrogli mizi kot predstavniki raznolikosti 27 držav članic (brez Združenega kraljestva).

Vključevanje Zahodnega Balkana mora ostati ena od glavnih prednostnih nalog EU

Širitev EU, zlasti pa širjenje njenih demokratičnih vrednot in pravnih norm na Zahodni Balkan, je v interesu držav v regiji in EU, trdi Evropski ekonomsko-socialni odbor v mnenju Ekonomska in socialna kohezija ter vključevanje Zahodnega Balkana v EU – izzivi in prednostne naloge, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 19. aprila.

Preživetje evropskega sektorja pomorske tehnologije je odvisno od odločnega stališča EU

EESO v mnenju poziva k odločni industrijski in proizvodni politiki, ki bo temeljila na vzajemnosti

„Evropska komisija mora sprejeti odločno industrijsko in proizvodno politiko, ki bo temeljila na vzajemnosti, sicer se evropska pomorska industrija ne bo mogla zoperstaviti konkurenci azijskih ladjedelnic,“ je opozoril Marian Krzaklewski, poročevalec za mnenje EESO o strategiji LeaderSHIP, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 19. aprila. 

Za oceno trojnega A na socialnem področju v EU potrebna politična prizadevanja in ustrezno financiranje

EESO poziva, naj se za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic zagotovijo zadostni viri financiranja. Za uresničitev socialnega stebra bodo potrebne izboljšave v državah članicah ter močne zaveze glede proračunskih sredstev, naložb in tekoče porabe.

EESO predstavlja nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za stabilno, uspešno in vzdržljivo ekonomsko in monetarno unijo (EMU)

EESO je trdno prepričan, da EMU še vedno ni dovolj vzdržljiva in stabilna, da bi se lahko prebrodila prihodnje krize. Zavzema se za njeno dokončanje, zato poziva nosilce odločanja, naj hitreje sklenejo širši politični dogovor o tem, kako vzpostaviti poglobljeno in pravo EMU, kar je končni cilj.

Pri neposrednih tujih naložbah je potreben pregled za zaščito nacionalne varnosti in javnega reda v EU

Foreign Direct Investment

Neposredne tuje naložbe so pomemben vir rasti, delovnih mest in inovacij ter so vedno imele veliko vlogo pri spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja Evropske unije. Vendar pa predstavljajo tudi morebitno tveganje za nacionalno varnost, zato je potreben ustrezen okvir za njihov pregled.

EESO poziva k oblikovanju evropske energetske unije, ki vključuje vse državljane EU in vsem tudi koristi

EESO trdno podpira cilje energetske unije in spodbuja družbo EU, naj se v celoti poistoveti s tem projektom. Energetska unija ni pomembna samo za sektorske politike na področjih, kot so energija, promet in podnebje, temveč prinaša tudi vrsto priložnosti za to, da Evropa postane bolj demokratična, povezana, konkurenčna in pravična. Zato je nujen učinkovit dialog o energiji z organizirano civilno družbo na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Boj za enako plačilo: najprej je treba odpraviti stereotipe

EESO podpira prizadevanja Komisije, da bi zmanjšala razliko v plačah med spoloma v EU, ki znaša 16,3 %, vendar predlaga še dodatne ukrepe, predvsem za odpravo že dolgo zakoreninjenih socialnih in kulturnih stereotipov, ki močno vplivajo na izobraževalno in poklicno pot žensk.

Okrepitev evropskega energetskega omrežja je ključnega pomena za energetsko unijo

Močnejša in medsebojno povezana evropska energetska omrežja so pogoj za evropsko energetsko unijo. Evropska energetska omrežja morajo biti dobro razvita in povezana, da bi bil uresničen namen evropskih energetskih sistemov: Evropejcem zagotoviti cenovno dostopno, zanesljivo in trajnostno energijo v konkurenčnih pogojih.

Z vključitvijo vajencev do kakovostnega vajeništva v Evropi

V pripravo programov vajeništva je treba aktivno vključiti deležnike, ki v teh programih sodelujejo: vajence in njihove organizacije. To je glavna ugotovitev EESO v zvezi s predlaganim okvirom za kakovostna in učinkovita vajeništva, za katerega Odbor sicer meni, da bo prispeval k zvišanju standardov v EU.

Pri razvoju novih oblik mobilnosti ne smemo pozabiti na interese državljanov EU

 mobility

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva Komisijo, naj si odločneje prizadeva za lažji dostop potrošnikov do novih, čistejših in cenovno ugodnih oblik mobilnosti ter nameni večjo finančno podporo javnemu prevozu.

Dan evropske državljanske pobude je poziv k dejanski udeležbi državljanov

Šest let po uvedbi evropske državljanske pobude, ki ji je sledilo več konstruktivnih kritik in pozivov k izboljšanju, zlasti od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in drugih institucij, je Evropska komisija končno sprejela predlagane spremembe tega pomembnega orodja participativne demokracije.

Razmislimo o plastiki: za spremembo navad potrebujemo trden zakonodajni okvir in izvedljive alternative

Plastika postaja eden izmed največjih okoljskih problemov na svetu. Podoba t. i. pacifiškega vrtinca smeti (angl. Pacific Trash Vortex), znanega tudi kot „velika pacifiška zaplata odpadkov“ – to je otok plastičnih smeti, večji od Mehike, ki pluje po oceanu in je rezultat prekomerne potrošnje plastike, njenih odpadkov in nerecikliranja –, je streznila veliko ljudi in jih spodbudila k ponovnemu razmisleku o tem, kako uporabljamo plastiko. Ker so razmere postale kritične, si Evropska unija prizadeva, da bi spremenila načine zasnove, proizvodnje, uporabe in recikliranja plastičnih izdelkov in je v ta namen 16. januarja 2018 sprejela evropsko strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu.

Novice skupin

Plenarna skupščina EESO počastila 75. obletnico vstaje v Varšavskem getu

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Plenarna skupščina Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je z enominutnim molkom počastila 75. obletnico vstaje v Varšavskem getu – največjega oboroženega upora Judov v 2. svetovni vojni.

III. skupina: čas za spremembe

Arno Metzler je bil 18. aprila izvoljen za predsednika III. skupine za mandatno obdobje 2018–2020.

Po izobrazbi je odvetnik z lastno pisarno v Nemčiji od leta 1983, od leta 2002 pa je tudi predstavnik nemških samostojnih poklicev v EESO. Preden je bil izvoljen za predsednika skupine, je bil podpredsednik, pristojen za MSP, samostojne poklice in poslovnik.

Delo, nove oblike dela in delovni pogoji

 Pripravila skupina delojemalcev

Številke, povezane z zaposlenostjo, se v novicah stalno omenjajo. Skoraj tako pomembno kot število ljudi, ki imajo zaposlitev, pa je tudi, pod kakšnimi pogoji so ti zaposleni. To je še toliko bolj aktualno zaradi najnovejših dogodkov na področju zaposlovanja in vse večjega števila nestandardnih pogodb, pri katerih so bile potrebne celo sodbe Evropskega sodišča, ki je npr. voznike podjetja Uber razglasilo za zaposlene, ne pa samozaposlene.