EESO sprejel stališče o ekonomskih prednostnih nalogah za leto 2020

Februarja je EESO sprejel mnenji o letni strategiji Evropske komisije za trajnostno rast za leto 2020 (ECO/502) in o njenih priporočilih za ekonomsko politiko euroobmočja (ECO/503). Mnenji sta prispevek Odbora k razpravi o ekonomskih prednostnih nalogah za prihodnje leto in naprej, ki jih bo Evropski svet uradno sprejel marca.

Odbor se strinja s pristopom strategije, vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja, večjo osredotočenostjo na dolgoročne cilje in naložbenimi napovedmi. Ceni tudi dejstvo, da so poudarjene socialne pravice, in se zavzema za to, da se posebna pozornost posveti vprašanju spola.

EESO poziva države članice EU, naj trajnostno gospodarsko rast umestijo na vrh prednostnih nalog evropskih in nacionalnih ekonomskih politik v letu 2020 in po njem. Po njegovem mnenju evropski zeleni dogovor ne pomeni samo velike spremembe za gospodarstva EU, temveč je tudi priložnost za povečanje gospodarske blaginje in zbliževanja v euroobmočju in vsej EU. Zeleni dogovor bi moral postati temelj prihodnje ekonomske politike EU in euroobmočja ter privesti do nove gospodarske paradigme. Ekonomske prednostne naloge je torej treba temu prilagoditi.

Za uresničevanje zelenega dogovora in trajnostne rasti bodo potrebne reforme in naložbe. EESO meni, da so sredstva, predlagana za sklad in mehanizem za pravični prehod, nezadostna. Predlaga povečanje finančnih sredstev zanju in se zavzema za dodatne ukrepe za olajšanje in povečanje zasebnega in javnega financiranja.

Odbor tudi priporoča, da se sedanja spodbujevalna denarna politika Evropske centralne banke dopolni s previdno in hkrati agresivno fiskalno politiko na ravni euroobmočja. Zagotoviti je treba uravnoteženo razmerje med ekonomsko politiko in stebri, na katerih temelji ekonomska in monetarna unija, hkrati pa sprejeti „zlato pravilo“ za javne naložbe.

Po mnenju EESO je pomembno zagotoviti tudi stabilnost finančnega trga z izvajanjem preostalih ključnih elementov, ki so bistvenega pomena za dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov, ter oblikovanjem davčnega sistema, prilagojenega prihodnjim potrebam. (jk)