Pogled s terena – 4. oddaja: Dolga in naporna pot do dostopnosti

V pripravi je nova evropska agenda o pravicah invalidov, zato smo četrto oddajo z naslovom Dolga in naporna pot do dostopnosti posvetili stanju na področju zaposlovanja invalidov. Spregovorili smo o tem, kako bi morala EU poskrbeti za bolj vključujoče delovno okolje, in sicer tako v fizičnem smislu kot tudi z vidika miselnosti družbe, ki na invalidne osebe gleda izključno skozi prizmo invalidnosti.

Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

voditelji držav in vlad naj bi na zadnjem vrhu EU februarja dosegli precejšen napredek glede dogovora o dolgoročnem proračunu – večletnem finančnem okviru. Toda zaradi velikih razhajanj jim ni uspelo skleniti kompromisa.

Če dogovora ne bo, tvegamo še en zastoj, ki si ga v sedanjih geopolitičnih razmerah ne moremo privoščiti.

Ne smemo odlašati z nujnimi nalogami, ki čakajo EU, in podaljševati tveganj, ki jih prinašajo pogajanja po brexitu, saj nam bo to jemalo energijo, ki jo potrebujemo za druge prednostne naloge: sveženj o migracijah, zeleni dogovor ter digitalni in okoljski prehod, če jih naštejemo le nekaj.

Na kratko

EU bi se morala boriti proti lažnim novicam

Urejanje družbenih medijev, razvijanje medijske pismenosti in podpiranje neodvisnega kakovostnega novinarstva – to so po mnenju EESO nekateri od glavnih predpogojev za boj proti dezinformacijam in zaščito demokracije v EU.

Člani EESO na obisku na Japonskem razpravljali o trgovini in trajnostnem razvoju

Člani spremljevalnega odbora EU-Japonska v EESO so obiskali Japonsko, kjer so razpravljali o izvajanju sporazuma o gospodarskem partnerstvu in prizadevanjih za krepitev sodelovanja z japonskimi partnerji. V okviru obiska sta bila organizirana okrogla miza o krožnem gospodarstvu in prvi skupni dialog EU-Japonska s civilno družbo v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Novice EESO

Dan evropske državljanske pobude 2020: aktivisti pozivajo k obsežni udeležbi javnosti na konferenci o prihodnosti Evrope

Aktivisti, ki so se 25. februarja udeležili dneva evropske državljanske pobude 2020, so na podlagi svojih preteklih izkušenj pri organizaciji evropskih državljanskih pobud posvarili pred tem, da bi ljudi vprašali, kakšne Evrope si želijo, nato pa njihovih želja ne bi upoštevali.

Evropski parlament mora vztrajati pri močnem proračunu EU za obdobje 2021–2027

EESO je znova odločno pozval, naj večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 znaša 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27. Odbor k temu poziva v odločilni fazi dogovarjanja o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ko se Evropski svet še vedno pogaja o svojem stališču.

EESO podpira Evropsko komisijo pri zavzemanju za zeleno prihodnost Evrope

EESO bo podprl prizadevanja Komisije, da bi z ustreznimi ukrepi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost in postavili trajnost v središče naše individualne in kolektivne odgovornosti. Predsednik EESO Luca Jahier je na plenarnem zasedanju 20. februarja 2020 v Bruslju podprl letošnji delovni program Evropske komisije in njegov poudarek na trajnostnem razvoju za bolj zeleno Evropo.

Strategija o invalidnosti za naslednje desetletje: EU bi morala biti za zgled in spodbujati napredne politike

Evropski ekonomsko-socialni odbor je organiziral konferenco na visoki ravni, na katero je povabil vodilne akterje v politiki o invalidnosti, ki so razpravljali o novi strategiji EU na tem področju. Strategija, ki je še v pripravi, naj bi v naslednjem desetletju močno vplivala na vse plati življenja milijonov invalidnih državljanov v EU.

Okrepljena prizadevanja EESO in MOD za prihodnost dela, ki ustreza našim vrednotam

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je z Mednarodno organizacijo dela (MOD) razpravljal o prihodnosti dela in evropskem stebru socialnih pravic. Cilj razprave je bil preučiti možnosti za okrepitev sodelovanja in prizadevanj, da bi bil hitro spreminjajoči se svet dela pravičen, dostojen in vključujoč tudi za prihodnje generacije.

Zagovorniki pravil EU za pregledne prehranske verige nagovorili plenarno skupščino EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na zadnjem plenarnem zasedanju pozdravil pobudnike evropske državljanske pobude Eat Original! Unmask Your Food, ki Evropsko komisijo poziva k uvedbi obvezne oznake porekla za vsa živila, da se preprečijo goljufije, potrošnikom pa zagotovi pravica do obveščenosti.

EESO pripravljen sodelovati z Evropsko komisijo pri pripravi novega pakta o migracijah in azilu

Na evropski ravni je nujno sprejeti nov sporazum o migracijah, zato je EESO pripravljen podpreti Komisijo v njenih prizadevanjih. Predsednik EESO Luca Jahier je v svojem govoru 3. marca 2020 v Bruslju jasno povedal, da so migracije prednostna naloga EESO, kar dokazuje tudi dejstvo, da je Odbor na tem področju zelo dejaven že vrsto let.

EESO sprejel stališče o ekonomskih prednostnih nalogah za leto 2020

Februarja je EESO sprejel mnenji o letni strategiji Evropske komisije za trajnostno rast za leto 2020 (ECO/502) in o njenih priporočilih za ekonomsko politiko euroobmočja (ECO/503). Mnenji sta prispevek Odbora k razpravi o ekonomskih prednostnih nalogah za prihodnje leto in naprej, ki jih bo Evropski svet uradno sprejel marca.

Trajnostna prihodnost Evrope je odvisna od dostopa do surovin za baterije

Za razvoj močne industrije baterij za električna vozila mora Evropska unija čim prej zagotoviti stalen dostop do surovin. Ta nujen poziv je bilo slišati med razpravo na seji strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) 5. februarja 2020 v Bruslju.

„Srebrni“ dogovor za Evropo: EU in države članice bi morale zagotoviti kakovostno dolgotrajno oskrbo

EESO v svojem poročilu ugotavlja, da je sektor oskrbe na domu netrajnosten, razmere, v katerih delajo oskrbovalci, mejijo na izkoriščanje, oskrbovanci pa težko najdejo cenovno dostopno in kakovostno oskrbo. Takšno stanje je posledica pomanjkljive državne podpore sektorju oskrbe in političnega zapostavljanja.

Novice skupin

Podjetja za podnebno nevtralno Evropo – kako najbolje uresničiti cilje trajnostnega razvoja in zelenega dogovora

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Vse večje število evropskih podjetij že spreminja svojo miselnost in zdaj pri vsakodnevnem poslovanju poleg strogo poslovnih vidikov upošteva tudi okoljske in socialne. Za uspešen prehod na zeleno gospodarstvo mora EU svojim podjetjem zagotoviti enake konkurenčne pogoje s povečanjem konkurenčnosti in naložb. To so nekateri od sklepov s konference „Podjetja za podnebno nevtralno Evropo – kako najbolje uresničiti cilje trajnostnega razvoja in zelenega dogovora“, ki je potekala 9. marca v Splitu na Hrvaškem.

Novi proračun EU: Unija, ki si prizadeva za manj?

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Ob še naprej navzoči grožnji koronavirusa in begunski krizi – ta človeška drama se sedaj odvija na meji med Turčijo in Grčijo – je še enkrat postalo jasno, kako nujen je skupni evropski pristop pri vprašanjih, ki močno presegajo zmogljivosti posameznih držav članic. Sedaj je bolj kot kdaj prej nujno, da se evropske institucije ne samo dogovorijo o ukrepih in strategijah na evropski ravni, ampak da te pobude tudi podprejo s sredstvi, kar je bistveno.

Civilna družba: nosilec evropskih vrednot

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope v EESO bo na Reki (Hrvaška) pripravila konferenco, na kateri bo potekala razprava o sodelovanju civilne družbe pri obravnavanju nekaterih največjih vprašanj, s katerimi se danes sooča Evropa. EU se v zadnjih letih spopada z izzivi, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, povečanje migracij in krčenje prostora za civilno družbo, ki lahko na nove načine ogrozijo njene temeljne vrednote.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Druga pesem: ženske v evropski zgodovini glasbe

Ob letošnjem mednarodnem dnevu žena 8. marcu se bo EESO z razstavo Female Notes (Ženske note) poklonil evropskim glasbenicam in skladateljicam.

Razstava, ki jo sestavlja vrsta panojev z življenjepisi, obravnava družbeno identiteto glasbenic od šestnajstega stoletja do danes. Na ta način se poklanja stotinam skladateljic in glasbenic iz vse Evrope, obenem pa sledi zgodovinskemu razvoju glasbe.

EESO je razstavo pripravil v sodelovanju z italijansko organizacijo Toponomastica femminile, ki je za svoja prizadevanja na področju enakosti spolov – zavzema se za poimenovanje ulic in trgov po znamenitih ženskah – prejela glavno nagrado EESO za civilno družbo za leto 2019. (ck)