EESO poziva države članice EU, naj pospešijo dokončanje EMU

Države članice morajo hitro zagotoviti stabilno, uspešno in bolj odporno EMU, za kar so potrebni dodatni ukrepi na državni in evropski ravni, je bila ena od glavnih ugotovitev javne razprave o dokončanju EMU, ki jo je nedavno gostil EESO.

Ekonomisti ter predstavniki institucij in civilne družbe so se strinjali, da iz trenutnih izzivov in izkušenj preteklih kriz izhaja jasna potreba po reformi in dokončanju EMU. Okrevanje gospodarstev po EU in vse večja podpora skupni valuti med državljani sta odlična priložnost za to.

Udeležencem razprave se je zdelo še zlasti potrebno čimprejšnje dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov, kar je pomemben korak k dokončanju EMU. Države članice in Komisijo so pozvali, naj poskrbijo za prihodnjo finančno vzdržnost in ustrezno ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo v prihodnjih odločitvah o EMU.

Predstavljena so bila štiri gonila, s katerimi bi bilo mogoče čim bolj izkoristiti učinke domačih strukturnih reform: skupna makroekonomska strategija euroobmočja za spopadanje z asimetričnimi pretresi, skupen pristop k financiranju naložb in inovacij na mikroekonomski ravni, proračun euroobmočja za financiranje nekaterih evropskih javnih dobrin ter bolj učinkovit in odgovoren institucionalni okvir, s katerim bi eurooobmočje na primer dobilo finančnega ministra.

Poročevalca EESO, Mihai Ivaşcu (razne dejavnosti) in Stefano Palmieri (delojemalci), bosta ugotovitve razprave vključila v mnenje o svežnju Komisije o EMU, o katerem bo skupščina odločala aprila. (jk)