Bolgarsko združenje NAIA, dobitnik tretje nagrade, se že 20 let bori proti nasilju v družini v majhnih, revnih skupnostih in v težavnih razmerah izvaja svoj program socialne pomoči žrtvam. Kot v intervjuju pojasnjuje Svetla Sivčeva, se združenje osredotoča tudi na preprečevanje, saj dela z malimi otroki in išče načine za odpravo družbenih stereotipov, da bi tako otroci razširili svoja obzorja in uresničili svoj potencial.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

Svetla Sivčeva: Nagrada je za našo organizacijo zelo pomembna, saj si že 20 let prizadevamo za boj proti nasilju nad ženskami in otroki. Vse več ljudi smo že uspeli prepričati, da je to velik družbeni problem, in ne problem posameznikov, ter da je boj proti nasilju nad ženskami odgovornost države, institucij in vsakega posameznika. Sodelujemo z ranljivimi skupinami iz majhnih mest in vasi s številnimi socialnimi problemi, kot so revščina, brezposelnost, opuščanje šolanja in pomanjkanje zdravstvenega varstva. V takih razmerah je zelo težko zaščititi pravice žensk, jih opolnomočiti in spodbuditi k temu, da verjamejo v svoj potencial ter ga uresničijo tako po družbeni kot ekonomski plati. Kljub problemom smo delo nadaljevali, prejeta nagrada pa je priznanje naši vztrajnosti in nepopustljivosti ter našim prizadevanjem, da bi pokazali, kako pomembno in dragoceno je ženskam in moškim nuditi enake možnosti.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s tovrstnimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ?

Skoraj ni nasvetov, ki bi jih lahko podala, saj je civilna družba na tem področju opravila že veliko dela, čeprav ni vedno v središču pozornosti in na dnevnem redu politikov. Nevladne organizacije in posamezniki nenehno preučujejo nove zamisli, uvajajo dobre prakse na ravni EU ter izmenjujejo izkušnje in strokovno znanje. Upamo, da bo delo civilne družbe spodbudilo razmišljanje o dejanskih in učinkovitih državnih politikah, ki bodo jasno pokazale, da gre za prednostno nalogo, in da se bo na najvišji ravni pokazala volja za spodbujanje in zagotavljanje enakih možnosti za ženske in moške na vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja. V nekaterih državah članicah je na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola in zagotavljanja enakosti spolov prišlo do nazadovanja, kar je zelo zaskrbljujoče. Tako na evropski ravni kot na ravni posameznih vlad bi radi videli jasno politično voljo za podpiranje skupnih evropskih vrednot, med njimi enakih možnosti za ženske in moške.

Kako boste sredstva, ki ste jih prejeli za nagrado, uporabili za dodatno pomoč skupnostim?

Uporabili jih bomo za ohranitev našega programa za enakost spolov. Naša organizacija nima veliko finančnih sredstev, pomoč žrtvam nasilja v družini pa je vedno prednostna naloga in je ne bomo prekinili. Soočamo se s težavami pri financiranju dejavnosti za doseganje enakosti spolov. Sredstva bomo uporabili za preprečevanje nasilja nad otroki, pa tudi za delo s podjetnicami in prizadevanja za povečanje števila žensk v politiki in pri odločanju. S temi sredstvi bomo lahko obveščali in podpirali ženske iz manjših in zaprtih skupnosti, kar je zelo pomembno.

Vaš projekt vključuje starše in predšolske otroke? Zakaj je pomembno, da se z malimi otroki pogovarjate o enakosti spolov? Kako jim pravljice pomagajo, da razumejo sporočilo o pomenu enakosti med ženskimi in moškimi?

Pozornost namenjamo problemu spolnih stereotipov, ki se pod vplivom staršev, učiteljev in vrstnikov uveljavljajo že v rani mladosti. Številni kulturni stereotipi in družbeni simboli, s katerimi se otroci seznanijo v zgodnjem otroštvu, ostanejo z njimi tudi, ko odrastejo, in tako postanejo norma. To dečke in deklice omejuje pri svobodnem izražanju in jih spodbuja, da se obnašajo na način, ki velja za družbeno sprejemljivega. Za prekinitev tega začaranega kroga je treba otroke že od malega spodbujati k temu, da vidijo ženske in moške v vlogah, ki niso zgolj tradicionalne, da ocenijo svoj potencial in zmožnosti ter da verjamejo, da so njihova znanja in spretnosti v družbi enako cenjena in pomembna.

Klasične otroške pravljice so enkratno orodje, s katerimi je mogoče različna vprašanja, med njimi vprašanje enakosti moških in žensk, približati malim otrokom, in sicer z besedami, ki so jim blizu in jih razumejo. S pravljicami in njihovimi junaki deklicam in dečkom ponujamo nove priložnosti – prednosti, interese in možnosti, ki jim omogočajo, da najdejo zadoščenje v nestereotipnih vlogah ter da se jih priznava kot enakovredne in pomembne.