„Neposredna plačila naj se dodelijo le aktivnim kmetom,“ pravi EESO in se zavzema za posebno podporo za mlade kmete

EESO podpira močno in ustrezno financirano SKP ter povečanje proračuna EU na 1,3 % BND v skladu z rastjo gospodarstva EU. Zagotoviti je treba ustrezno financiranje SKP, da bi lahko reševali vprašanja nizkih dohodkov kmetov in kmetijskih delavcev, inflacije in morebitnega primanjkljaja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ter dodatne zahteve v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami.

„Evropski kmetje – družinske kmetije, MSP, zadruge in druge oblike tradicionalnega kmetijstva – morajo s prihodki od kmetovanja preživeti. Zato je treba zagotoviti pravične cene in izdatna neposredna plačila. Vendar pa je ta treba namenjati zgolj aktivnim kmetom in kmetijskim podjetjem, ki so vključena v kmetijsko proizvodnjo v skladu z objektivnimi merili in regionalnimi praksami ter zagotavljajo javne dobrine. Biti zgolj lastnik kmetijskega zemljišča ni dovolj,“ je dejala Jarmila Dubravská, poročevalka za mnenje EESO Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. „Za kmete v EU je ključnega pomena, da jim zakonodajni predlogi prinesejo dejansko poenostavitev najbolj birokratskih vidikov SKP,“ je dodal John Bryan.

Subsidiarnost ne sme ogroziti SKP ali enotnega trga. Uporabljati se mora le za načrte držav članic za uresničevanje ciljev SKP ter jim omogočati določeno prožnost pri uvajanju tistih možnosti plačil iz prvega in drugega stebra, ki najbolj ustrezajo oblikam kmetovanja, strukturam in pogojem v posamezni državi ob upoštevanju njenih naravnih pogojev in okolja. EESO ne podpira tega, da se državam članicam dovoli prenos sredstev iz prvega v drugi steber. Poziva k razumni ravni sofinanciranja drugega stebra za vse države članice.

EESO prav tako predlaga, naj se podpora SKP za mlade kmete in menjavo generacij izboljša. Navsezadnje mora imeti EU bolje uskladiti strategijo do SKP in trgovinske politike. (sma)