Všeobecné podmienky účasti na podujatí Vaša Európa, váš názor

This page is also available in

Follow us on


ÚVOD

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) organizuje podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS) od roku 2010. Na tomto podujatí sa môžu študenti stredných škôl z 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) dozvedieť viac o EHSV a jeho úlohe, podeliť sa o svoje názory a predložiť odporúčania ku konkrétnym témam. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.

1. Registrácia

1.1 Podmienky účasti

Škola, ktorá má záujem o účasť, musí spĺňať tieto podmienky:

 • byť strednou školou so študentmi vo veku od 16 do 18 rokov,
 • nachádzať sa v členskom štáte EÚ alebo v jednej z kandidátskych krajín,
 • byť uznaná orgánmi rezortu školstva jedného alebo viacerých členských štátov alebo kandidátskych krajín,
 • mať počítač (na čítanie a tlač súborov vo formáte PDF) s prístupom na internet a e-mail,
 • vybrať jedného učiteľa a troch študentov predposledného ročníka strednej školy (vrátane škôl poskytujúcich odbornú prípravu) (vo veku od 16 rokov), ktorí sa dokážu vyjadrovať v angličtine,
 • zaviazať sa, že pred cestou do Bruselu sa bude zaoberať témami podujatia a prediskutuje ich v triede,
 • zaviazať sa, že zorganizuje informačné stretnutie jedného člena EHSV so študentmi, ktoré bude venované EÚ a EHSV, a to predbežne v januári alebo vo februári (cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre člena hradí EHSV). Člen navštívi vybranú školu a stretne sa s tromi študentmi a učiteľom, ktorí boli vybraní na cestu do Bruselu. Počas návštevy člen vystúpi s prezentáciou (o EÚ, EHSV a samotnom podujatí) pred študentmi jednej alebo viacerých tried danej školy,
 • informovať vybraných študentov, ich spolužiakov a podľa možnosti všetkých študentov školy o možnosti sledovať prípravy na podujatie, ako aj samotné podujatie na Facebooku, Twitteri a Instagrame na adresách uvedených na konci tohto dokumentu v časti Doplňujúce informácie.

1.2 Registrácia

Školy, ktoré majú záujem sa zúčastniť, musia v stanovenom termíne vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na webovom sídle EHSV. Registrácia bude možná do stanoveného termínu.

Pred registráciou škola vyberie učiteľa, ktorý bude študentov sprevádzať. Tento učiteľ musí byť schopný komunikovať v angličtine, pretože – ak bude škola vybraná – bude počas prípravnej fázy pred podujatím jedinou kontaktnou osobou pre EHSV. Riaditeľ školy musí tento výber potvrdiť v príslušnej časti elektronickej prihlášky.

V prihláške škola uvedie svoj plný názov a adresu, meno a kontaktné údaje riaditeľa školy a sprevádzajúceho učiteľa a takisto e-mailovú adresu, na ktorú sa bude posielať všetka korešpondencia so sprevádzajúcim učiteľom. E-mailová schránka sa musí pravidelne kontrolovať, pretože so školami sa bude komunikovať prevažne e-mailom.

1.3 K čomu sa škola registráciou zaväzuje?

Každá škola svojou registráciou prijíma všeobecné podmienky žrebovania, prípravy a účasti na podujatí v Bruseli. Platná registrácia v stanovenom termíne zaručuje len zaradenie školy do žrebovania, nie však účasť na podujatí.

Školy vybrané v žrebovaní sa zaväzujú, že:

 1. vyberú a prihlásia troch študentov, ktorí dokážu pasívne aj aktívne komunikovať v angličtine a ktorí sa v sprievode svojho učiteľa zúčastnia na podujatí v Bruseli;
 2. pozvú jedného člena EHSV na informačné stretnutie v škole;
 3. zvážia a prediskutujú dokument, ktorý navrhol EHSV;
 4. sa aktívnou účasťou na rokovaniach počas podujatia v Bruseli podelia o výsledky svojej práce;
 5. pošlú fotografiu školských priestorov (napríklad hlavného vchodu) a skupinovú fotografiu troch vybraných študentov a príslušného učiteľa spolu s povolením na použitie týchto fotografií v publikáciách EHSV, na webovom sídle EHSV a v sociálnych sieťach;
 6. súhlasia so zverejnením mien študentov a učiteľa, ako aj ich fotografií vyhotovených počas návštevy člena EHSV v škole v publikáciách EHSV, na webovom sídle EHSV a na príslušných sociálnych sieťach. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak škola neurčí inak, toto povolenie sa bude vzťahovať na všetky osoby, budovy a predmety zobrazené na snímkach;
 7. súhlasia so zverejnením mien študentov a učiteľa, ako aj ich fotografií vyhotovených počas ich návštevy v Bruseli v publikáciách EHSV, na webovom sídle EHSV a na príslušných sociálnych sieťach;
 8. poskytnú výstrižky z tlače týkajúce sa návštevy člena EHSV v škole alebo účasti školy na podujatí;
 9. budú promptne informovať organizátorov v EHSV o akejkoľvek zmene (týkajúcej sa napr. sprevádzajúceho učiteľa, prihlásených študentov, e-mailovej adresy);
 10. v nadväznosti na podujatie budú o ňom miestne informovať, a to v škole aj mimo nej (budú napr. informovať o prijatých odporúčaniach, informovať o podujatí verejnosť a pod.).

1.4 Čo sa stane, ak škola nesplní svoje záväzky?

Akékoľvek nesplnenie týchto podmienok bude mať za následok okamžité vylúčenie školy a jej študentov z podujatia.

2. Výber škôl

Zúčastnené školy budú do konca roka vybrané žrebovaním spomedzi všetkých škôl, ktoré sa prihlásili v stanovenom termíne. Vybraná škola sa rok po svojej účasti v Bruseli nemôže prihlásiť znova (prihlášku si môže opäť podať až o dva roky). Školy sa budú žrebovať v prítomnosti podpredsedu EHSV, ktorý zabezpečí riadny priebeh žrebovania. Z každého členského štátu sa vyžrebuje jedna škola. Vybrané školy budú o tom, že boli vyžrebované, upovedomené individuálne e-mailom a ich názvy budú zverejnené na webovom sídle EHSV.

3. Výber a registrácia študentov na podujatie v Bruseli

Zúčastnené školy vyberú troch študentov, ktorí sa zúčastnia na seminároch v Bruseli. Mali by to byť študenti predposledného ročníka strednej školy (vo veku od 16 rokov), ktorí sa dokážu vyjadrovať v angličtine.

3.1 Výberové kritériá

Školy samy vyberú študentov, ktorí ich budú zastupovať. Môžu si stanoviť vlastné výberové kritériá, ktoré však musia byť jednoznačné, spravodlivé a nediskriminujúce. Z dôvodu rodovej rovnosti by vybraní študenti nemali mať všetci rovnaké pohlavie (ak nie sú z čisto dievčenskej alebo chlapčenskej školy).

3.2 Účasť zdravotne postihnutých študentov

Školy musia zabezpečiť, aby sa na podujatí mohli zúčastniť aj zdravotne postihnutí študenti. Priestory EHSV sú prispôsobené tak, že umožňujú prístup osobám so zdravotným postihnutím. V prípade potreby špeciálnych úprav musia školy v dostatočnom časovom predstihu informovať organizátorov v EHSV.

3.3 Registrácia študentov

Vybrané školy musia zaregistrovať troch študentov, ktorí boli vybraní na účasť na podujatí Vaša Európa, váš názor. Školy musia pred registráciou študentov získať od ich rodičov alebo zákonných zástupcov písomný súhlas (povolenie). Termín na podanie prihlášky bude uverejnený na internetovej stránke podujatia.

3.4 Súhlas s účasťou na podujatí

Zúčastnené školy budú musieť zaslať súhlas s účasťou na podujatí za každého študenta. Toto tlačivo bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Musí ho podpísať rodič alebo zákonný zástupca študenta a riaditeľ školy a potom musí byť zaslané poštou alebo e-mailom EHSV spolu s kópiou platného dokladu totožnosti každého študenta. Termín na zaslanie všetkých požadovaných dokumentov bude uvedený v e-maile, ktorý dostanete od tímu YEYS. Kópia dokladu musí byť čitateľná.

Poštová adresa:
European Economic and Social Committee
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Brussels (Belgium)

E-mail:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

V tlačive rodič alebo zákonný zástupca študenta a riaditeľ školy potvrdia, že:

 • študent smie odcestovať do Bruselu na podujatie,
 • meno študenta sa smie uverejniť v publikáciách EHSV, na webovom sídle EHSV a na súvisiacich sociálnych sieťach spolu s jeho fotografiami a/alebo videozáznamami z uvedeného stretnutia,
 • študent bude počas cesty a pobytu v Bruseli pod dohľadom sprevádzajúceho učiteľa.

Ak tlačivo so súhlasom s účasťou na podujatí a kópia dokladu totožnosti nebudú doručené v stanovenom termíne, študent sa na podujatí nebude môcť zúčastniť.

3.5 Ochrana osobných údajov

EHSV zaručuje ochranu všetkých doručených osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. Z podujatia Vaša Európa, váš názor sa vyhotovia filmové záznamy a fotografie, ktoré sa použijú na propagačné účely.

4. Príprava na podujatie v školách

Člen výboru navštívi vybranú školu, kde bude informovať o EHSV a jeho pracovných metódach a predstaví tiež pracovný dokument týkajúci sa podujatia, ktorý sa prediskutuje. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie člena hradí EHSV. EHSV bude takisto aktívny v mediálnej oblasti. Oddelenie EHSV pre tlač bude spolupracovať so školami a členmi EHSV s cieľom podnietiť médiá, aby sledovali túto návštevu, prípadne sa na nej zúčastnili. Ocenili by sme Vašu podporu v tomto smere.

Všetky dôležité informácie o tomto podujatí budú uverejnené na webovom sídle EHSV. Žiadame preto príslušných učiteľov, aby pravidelne sledovali našu internetovú stránku.

Zúčastnené školy dostanú pracovný dokument s otvorenými otázkami, ktorý má pomôcť študentom a ich učiteľom pri formulovaní myšlienok a príprave na diskusiu v Bruseli. Študenti a učitelia musia tieto otázky v triede prediskutovať a pokúsiť sa na ne odpovedať, aby sa pripravili na diskusiu naživo v Bruseli.

5. Podujatie v Bruseli

5.1 Zodpovednosť

Zúčastnené školy zastúpené sprevádzajúcim učiteľom nesú plnú zodpovednosť za študentov a učiteľa počas ich pobytu v Bruseli, ako aj počas cesty do Bruselu a späť.

Študenti a sprevádzajúci učiteľ musia mať pri sebe potrebné cestovné doklady (t. j. platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti).

Musia mať takisto európsky preukaz zdravotného poistenia (ktorý bezplatne vystavia miestne poisťovacie organizácie a/alebo zdravotné poisťovne) alebo dočasné náhradné potvrdenie, ak preukaz nie je možné vystaviť včas (viac informácií je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Možnosti zdravotného poistenia v zahraničí musia študenti a učitelia z kandidátskych krajín prekonzultovať so zdravotnými alebo s komerčnými poisťovňami vo svojej krajine.

Zúčastnené školy a/alebo rodičia zúčastnených študentov musia mať zabezpečené cestovné poistenie. Tieto výdavky si hradia účastníci sami (niektoré školy môžu mať poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na školské výlety do zahraničia, a na študentov sa môže vzťahovať rodinné poistenie). Zúčastnení učitelia by takisto mali mať cestovné poistenie.

Všetci študenti a učitelia sú krytí úrazovým poistením EHSV, ktoré sa vzťahuje na prípadné úrazy počas podujatia v Belgicku.

EHSV zorganizuje cestu a ubytovanie študentov a sprevádzajúceho učiteľa z každého členského štátu a kandidátskej krajiny a uhradí príslušné náklady v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.

5.2 Niektoré podrobnosti priebehu podujatia

Študenti prídu do Bruselu v deň podujatia a vrátia sa domov deň po jeho skončení.

Zúčastnené školy dostanú vopred presné organizačné pokyny pre toto podujatie týkajúce sa dátumov príchodu a odchodu, leteniek a názvu hotela.

Zúčastnené školy môžu navrhnúť kultúrny program vychádzajúci z tradícií krajiny (napríklad tanečné alebo hudobné vystúpenie, avšak nie prezentáciu v powerpointe – s maximálnou dĺžkou 2-3 minúty), ktorý by bol súčasťou rozlúčkovej večere.

5.3 Pracovné jazyky

Stretnutia pracovných skupín budú prebiehať v angličtine, pričom na plenárnom zasadnutí bude zabezpečené tlmočenie z/do angličtiny a francúzštiny. Ako už bolo zdôraznené, aby sa zabezpečil hladký priebeh rokovaní v pracovných skupinách, musia sa študenti aj ich sprevádzajúci učiteľ vedieť vyjadrovať v angličtine. Pre učiteľov budú zabezpečené paralelné aktivity.

5.4 Výdavky

EHSV uhradí študentom a ich učiteľovi tieto výdavky:

 • výdavky na ubytovanie v Bruseli (2x nocľah s raňajkami – s určitými výnimkami),
 • cestovné výdavky na letecké alebo vlakové spojenie z ich krajiny do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných letov, resp. diaľkových vlakových spojení). V závislosti od krajiny pôvodu môžu účastníci cestovať letecky alebo vlakom. Zúčastnené školy budú informované o presnej organizácii cesty a ubytovania,
 • upozorňujeme, že rezerváciu dopravy a ubytovania, ako aj uhradenie príslušnej faktúry zabezpečí priamo a výlučne EHSV prostredníctvom svojej cestovnej kancelárie. EHSV nezodpovedá za prípadný ďalší nocľah a akékoľvek neuhradené platby,
 • dopravu medzi bruselskou železničnou stanicou alebo letiskom a hotelom,
 • obed a večeru počas oboch dní podujatia.

Účastníci by mali prísť na stanicu alebo letisko v dostatočnom predstihu pred odchodom vlaku, resp. odletom lietadla do Bruselu. Ak zmeškajú vlak alebo lietadlo z iných dôvodov, než je vyššia moc, EHSV neposkytne žiadne preplatenie a/ani náhradu a nebude hradiť náklady na nákup nových cestovných lístkov alebo leteniek, presmerovanie kúpených lístkov alebo dodatočné náklady na ubytovanie a stravovanie.

Pozn.: EHSV nebude hradiť náklady na dopravu do východiskovej železničnej stanice alebo na letisko v domovskej krajine účastníkov a naspäť. To znamená, že náklady na dopravu do východiskovej stanice alebo na letisko a späť v domovskej krajine si musia hradiť účastníci sami.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 • Všeobecné informácie o EHSV sú k dispozícii na webovom sídle EHSV: www.eesc.europa.eu
 • Všetky informácie o podujatí sú k dispozícii na internetovej stránke YEYS: www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • S otázkami sa môžete obrátiť aj na organizátorov z EHSV, a to e-mailom na adresu: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Všeobecné podmienky účasti na podujatí Vaša Európa, váš názor