Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)

Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) pripravuje prácu EHSV v rozličných politických oblastiach, ako sú zamestnanosť a pracovné podmienky, vzdelávanie a odborná príprava, základné a občianske práva, zdravie, sociálna politika a sociálne práva, rodová rovnosť, problematika zdravotného postihnutia, začleňovanie Rómov, migrácia a azyl, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (vrátane prisťahovalectva).

Hlavné činnosti sekcie zahŕňajú jej kroky v oblasti boja proti pandémii COVID-19 a zotavenia sa z nej,, základných práv a právneho štátu, Európskeho piliera sociálnych práv a sprievodných opatrení, budúcnosti práce, ako aj migrácie a azylu. Sekcia SOC tiež slúži ako sekretariát pre Európske fórum pre migráciu (EMF), ktoré EHSV organizuje spoločne s Európskou komisiou.

Špecializovanejšie úlohy vykonávajú stále orgány sekcie, ktorými sú Stredisko pre monitorovanie trhu práce (SMTP), skupina ad hoc Základné práva a právny štát, tematická študijná skupina Prisťahovalectvo a integrácia, tematická študijná skupina Práva osôb so zdravotným postihnutím a tematická študijná skupina Integrácia Rómov.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023