Sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO)

Sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO) je jednou zo šiestich sekcií EHSV. Prvoradou úlohou sekcie je vypracovať a navrhnúť na schválenie plenárnemu zhromaždeniu EHSV stanoviská odrážajúce názory organizovanej občianskej spoločnosti v týchto oblastiach politiky EÚ:

  • V oblasti hospodárskej a menovej únie (HMÚ) sa pôsobenie sekcie ECO týka koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci európskeho semestra, iniciatív na prehĺbenie a dobudovanie štruktúry HMÚ v nadväznosti na hospodársku krízu a iných otázok súvisiacich s hospodárskym riadením, s cieľom zabezpečiť stabilitu, rast a zamestnanosť.
  • Do pôsobnosti sekcie ECO patrí rozpočet EÚ (viacročný finančný rámec) vrátane vlastných zdrojov Únie, ako aj štatistických otázok.
  • Sekcia ECO je zodpovedná za riešenie otázok týkajúcich sa spravodlivého a efektívneho daňového systému vrátane politík v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
  • Zaoberá sa aj otázkami, ktoré sa týkajú stability, fungovania a integrácie finančných a kapitálových trhov.
  • Sekcia ECO sa venuje aj otázkam súdržnosti, regionálnej a mestskej politiky zameraným na znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov v EÚ a podporu rastu a zamestnanosti.

Okrem vypracovania stanovísk sekcia pravidelne organizuje verejné vypočutia a tematické diskusie o aktuálnych témach v oblastiach svojej pôsobnosti. Okrem toho sa členovia sekcie ECO často zúčastňujú na rôznych podujatiach v Bruseli a po celej EÚ, čím sa udržuje úzky kontakt medzi rozhodovacími orgánmi a zástupcami občianskej spoločnosti.

Dvanásť členov sekcie ECO tvorí jej predsedníctvo, ktoré zodpovedá za koordináciu práce sekcie. Sekcia vymenovala tematickú študijnú skupinu na vypracovanie konkrétnych stanovísk týkajúcich sa hospodárskeho a rozpočtového riadenia eurozóny.

Činnosti členov sekcie ECO podporuje sekretariát tejto sekcie.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president