Stála študijná skupina „Európske energetické spoločenstvo“

This page is also available in

Dočasná študijná skupina „Európske energetické spoločenstvo“ usmerňuje prácu EHSV na energetickej problematike v nasledujúcich dvoch hlavných oblastiach.

Podpora zapájania občianskej spoločnosti do energetickej problematiky prostredníctvom európskeho dialógu o energetike

EHSV sa prihovára za významnú úlohu občianskej spoločnosti pri zabezpečovaní úspešnej energetickej transformácie. Verejná účasť na príprave a uplatňovaní politických opatrení prispieva k zodpovednosti a samotnej transformácii a pomáha pri plnení cieľov energetickej politiky EÚ. EHSV preto presadzuje myšlienku európskeho dialógu o energetike. Tento dialóg má všetkým aktérom umožniť pochopiť energetické výzvy a súvisiace kompromisy, individuálne konať a prispievať k rozhodnutiam o energetickej politike pri súčasnom zohľadňovaní celkovej problematiky, pokiaľ ide o celoeurópske výzvy a možné riešenia. Na podporu tohto dialógu členovia dočasnej študijnej skupiny organizujú diskusie a konferencie vrátane podujatí súvisiacich s výročnými správami o stave energetickej únie () a aktívne sa zúčastňujú podujatí externých organizácií, akým je Občianske energetické fórum, Európske fórum pre jadrovú energiu a Fórum pre energetickú infraštruktúru.

Podpora užšej koordinácie energetickej problematiky

Členské štáty EÚ sú navzájom čoraz závislejšie v technickej a politickej oblasti a samy sotva môžu úspešne a nákladovo účinne dosahovať svoje energetické ciele. EHSV preto presadzuje intenzívnejšiu koordináciu, hlavne pokiaľ ide o siete a trhové štruktúry. EHSV privítal rámec energetickej únie vytvorený Európskou komisiou a ďalej sa ním zaoberá vo svojich odvetvovo i prierezovo zameraných stanoviskách a verejných diskusiách.