Domáca poradná skupina EÚ – Kórea

This page is also available in

Domáca poradná skupina EÚ – Kórea v rámci dohody o voľnom obchode

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou (ďalej len „dohoda o voľnom obchode“) nadobudla platnosť v júli 2011 ako prvá dohoda o voľnom obchode uzatvorená Európskou úniou, ktorá obsahuje kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, t. j. záväzky zmluvných strán v oblasti práce a záležitostí súvisiacich so životným prostredím dôležité pre ich obchodné vzťahy. Zmluvné strany sa napríklad budú ďalej vytrvalo usilovať o ratifikáciu zvyšných základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a účinne implementovať tie dohovory, ktoré Kórea a členské štáty EÚ už ratifikovali.

Podobne budú zmluvné strany účinne implementovať vo svojich právnych predpisoch a postupoch multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktoré podpísali.

EÚ a Kórea sa tiež zaviazali neznižovať normy s cieľom prilákať obchod alebo investície a vyjadrili svoju vôľu spolupracovať v oblastiach súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom. Ide okrem iného o uľahčenie obchodu s environmentálnym tovarom a službami, podporovanie udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinných výrobkov a podporovanie sociálnej zodpovednosti podnikov a obchodu s výrobkami spĺňajúcimi kritériá etického alebo spravodlivého obchodu. Spolupráca môže zahŕňať aj obchodné aspekty biodiverzity, podporu udržateľného rybolovu, riešenie problému nezákonnej ťažby alebo spoluprácu v aspektoch politiky v oblasti zmeny klímy súvisiacich s obchodom.

Zmluvné strany sa taktiež zaviazali, že vplyv dohody budú monitorovať.

Domáca poradná skupina EÚ

V kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou sa stanovuje, že každá strana vytvorí domácu poradnú skupinu pre trvalo udržateľný rozvoj (životné prostredie a práca), ktorej úlohou bude predkladať návrhy k vykonávaniu tejto kapitoly. Domáca poradná skupina pozostáva z nezávislých organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť, pričom sú rovnomerne zastúpené organizácie zaoberajúce sa životným prostredím, prácou a podnikaním, ako aj ostatné príslušné zainteresované strany.

Fórum občianskej spoločnosti EÚ – Kórea

V dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou sa stanovuje, že členovia domácej poradnej skupiny každej strany sa budú stretávať v rámci fóra občianskej spoločnosti s cieľom viesť dialóg o aspektoch trvalo udržateľného rozvoja v rámci obchodných vzťahov zmluvných strán. Fórum občianskej spoločnosti sa stretáva raz za rok, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, striedavo v Bruseli a Soule.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement