Domáca poradná skupina EÚ – Kolumbia/Peru/Ekvádor

V kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru sa stanovuje, že každá strana vytvorí novú poradnú skupinu alebo výbor pre záležitosti týkajúce sa práce, životného prostredia a udržateľného rozvoja alebo bude konzultovať s existujúcou poradnou skupinou alebo výborom, ktorých úlohou bude vyjadrovať sa a predkladať odporúčania k vykonávaniu tejto kapitoly. Tieto domáce poradné skupiny alebo výbory sú zložené z nezávislých organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán pôsobiacich v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

V dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru sa stanovuje, že medzivládny Podvýbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj sa bude stretávať raz ročne (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak) na otvorenom zasadnutí s organizáciami občianskej spoločnosti a širokou verejnosťou, aby diskutovali o vykonávaní tejto kapitoly. Účastníci zastupujú zainteresované strany pôsobiace v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti a zmluvné strany podporujú vyvážené zastúpenie uvedených skupín.

Zástupcovia domácej poradnej skupiny EÚ a národných mechanizmov andských krajín sa okrem toho dohodli na usporadúvaní výročných spoločných zasadnutí organizovaných spolu s otvoreným zasadnutím. Takéto spoločné zasadnutia poskytujú primeraný rámec pre štruktúrované a dôkladné diskusie o širokej škále aspektov týkajúcich sa vykonávania kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji. Umožňujú aj výmenu informácií a osvedčených postupov a prípravu spoločných odporúčaní, ktoré sa majú predložiť zmluvným stranám a ďalším zástupcom občianskej spoločnosti na otvorenom zasadnutí.