Domáca poradná skupina EÚ – Kanada

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) sa predbežne uplatňuje od 21. septembra 2017. Súčasťou dohody sú aj kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, o obchode a pracovných záležitostiach a o obchode a životnom prostredí (kapitoly 22 až 24).

Tieto kapitoly obsahujú záväzky EÚ a Kanady podporovať pracovné práva, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ako je stanovené v medzinárodných nástrojoch, ako sú dohovory MOP a mnohostranné environmentálne dohody, ako aj prostredníctvom opatrení v oblastiach, ako sú udržateľné lesné hospodárstvo, rybolov alebo sociálna zodpovednosť podnikov.

Ustanovuje sa v nich aj to, že každá strana zriadi domácu poradnú skupinu, ktorej členmi budú zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti.

Domáca poradná skupina EÚ v rámci CETA pozostáva z členov EHSV a zástupcov ďalších európskych organizácií občianskej spoločnosti a jej zloženie zabezpečuje vyvážené zastúpenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných strán, vrátane organizácií zamestnávateľov a pracovníkov, ako aj ďalších dôležitých aktérov.

Prvotným cieľom domácej poradnej skupiny EÚ je sprostredkovať stanoviská a predložiť odporúčania k záležitostiam, ktoré sa týkajú uplatňovania kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v rámci komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou.