Dočasná študijná skupina „Vykonávanie bielej knihy o doprave“

This page is also available in

Dočasná študijná skupina (DŠS) „Vykonávanie bielej knihy o doprave“ bola vytvorená v apríli 2013 ako prvý krok na uvedenie odporúčaní zo stanoviska EHSV na tému Biela kniha o doprave: Zapojenie a angažovanosť občianskej spoločnosti (TEN/479) do praxe.

Úlohou DŠS je zabezpečiť, aby dôležité legislatívne dokumenty EÚ súvisiace s bielou knihou boli vypracovávané s primeranou účasťou občianskej spoločnosti. Navrhuje inovatívne spôsoby zapájania občianskej spoločnosti do politického rozhodovania a uplatňovania opatrení EÚ.

Participatívny dialóg o politike TEN-T

DŠS sa usiluje o vytvorenie dialógu medzi orgánmi verejnej správy, zainteresovanými subjektmi a občianskou spoločnosťou o koridoroch základnej siete TEN-T. Táto koncepcia bola iniciovaná na konferencii v Malmö s názvom Formovanie budúcnosti koridorov základnej siete a opätovne potvrdená na konferencii v Miláne s názvom Lepší dialóg v záujme inteligentnej a udržateľnej dopravy.

Aby sa podporil tento obojsmerný participatívny dialóg, bola spustená on-line platforma Hovorme o doprave.

Udržateľná doprava

Dohovor COP 21 z Paríža všetkých jeho signatárov zaväzuje urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov. Toto znižovanie vo veľkej miere závisí od dopravy, ktorá je druhým najväčším emitentom skleníkových plynov. V tejto súvislosti sa DŠS zamerala na Dosah záverov konferencie COP 21 na európsku dopravnú politiku (TEN/582), po čom nasledovalo stanovisko na tému Dekarbonizácia dopravy (TEN/609).

Súbor opatrení v oblasti mobility

DŠS aktívne prispieva k stanoviskám a dôsledne sleduje témy z balíka mobility Európskej komisie na rok 2017, ako sú opatrenia v oblasti prístupu na trh, presadzovanie sociálnych právnych predpisov a spoplatňovanie ciest.

Downloads

Presentation of the PSG