Dočasná študijná skupina „Prisťahovalectvo a integrácia“ (IMI)

This page is also available in

EHSV zriadil dočasnú študijnú skupinu „Prisťahovalectvo a integrácia“ (IMI) zloženú z členov z rôznych sekcií EHSV, ktorá sa venuje rôznym oblastiam politiky a zastupuje zamestnávateľov, pracovníkov a rôzne záujmy. Ciele tejto skupiny, ktorá podporuje prácu EHSV v oblasti migrácie a azylu, sú:

  • podporiť rozvoj spoločnej európskej prisťahovaleckej a integračnej politiky založenej na zásadách základných práv a solidarity s výrazným zapojením občianskej spoločnosti,
  • pripraviť príspevok EHSV k Európskemu fóru pre migráciu (EMF),
  • konkretizovať úlohu EHSV ako sprostredkovateľa medzi organizovanou občianskou spoločnosťou a európskymi inštitúciami v oblasti politiky migrácie a integrácie migrantov.

Od roku 2009 dočasná študijná skupina „Prisťahovalectvo a integrácia“ vypracúva stanoviská a usporadúva vypočutia a konferencie na rôzne témy týkajúce sa integrácie (napr. prínos podnikateľov z radov prisťahovalcov pre hospodárstvo, sociálna inovácia pre začlenenie utečencov a podpora občianskej spoločnosti pre migrantov a utečencov). Na tento účel spolupracuje s externými partnermi z občianskej spoločnosti, akademickej obce, vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ. Členovia skupiny sa aktívne zapájajú do EMF. Skupina tiež organizuje konzultačné schôdze o forme alebo témach nadchádzajúcich stretnutí EMF.