Dočasná študijná skupina „Práva osôb so zdravotným postihnutím“

This page is also available in

Zdravotne postihnutí majú ako plnoprávni občania rovnaké práva,majú nárok na dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie, nezávislé bývanie a plné zapojenie do života v spoločnosti. Umožniť týmto osobám využívať tieto práva je hlavným cieľom dlhodobej stratégie EÚ na ich aktívne začlenenie.

EÚ sa usiluje o aktívne začlenenie a plné zapojenie zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti v súlade s prístupom EÚ k ľudským právam v otázkach zdravotného postihnutia. V roku 2010 Európska komisia prijala európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 a v roku 2007 EÚ podpísala Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zdravotne postihnuté osoby predstavujú približne jednu šestinu populácie EÚ v produktívnom veku, ale ich miera zamestnanosti je pomerne nízka. S malou pomocou by však mohli milióny zdravotne postihnutých Európanov vstúpiť alebo sa vrátiť na trh práce. Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu umožňuje zdravotne postihnutým osobám plne sa zapojiť do spoločnosti a zlepšiť ich kvalitu života.

EHSV zriadil dočasnú skupinu „Práva osôb so zdravotným postihnutím“ zloženú z členov z rôznych sekcií EHSV, ktorá sa venuje rozličným oblastiam politiky a zastupuje zamestnávateľov, pracovníkov a rôzne záujmy. Ciele tejto skupiny sú:

  • vytvoriť fórum pre hľadisko občianskej spoločnosti, a to najmä pre organizácie osôb so zdravotným postihnutím,
  • posudzovať a zhromažďovať reakcie na pokrok vo vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).