Udržateľný rozvoj

V septembri 2015 prijali vedúci svetoví predstavitelia program OSN s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, v ktorom sa stanovuje skupina cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v záujme zastavenia chudoby, ochrany planéty, zaistenia ochrany ľudských práv a zaručenia prosperity pre všetkých. Prijatie tohto programu je historickým míľnikom na ceste k novému modelu, pretože sa v ňom riešia hospodárske, sociálne a environmentálne rozdiely globálnym a integrovaným spôsobom. V tomto procese sa v plnej miere odrážajú európske hodnoty sociálnej spravodlivosti, demokratickej správy a sociálneho trhového hospodárstva, ako aj ochrana životného prostredia.

Prostredníctvom svojho Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja (SMTUR) sa zasadzujeme za Európu, ktorá ide celému svetu príkladom tým, že v plnej miere dodržiava a uplatňuje program OSN do roku 2030.

Konkrétne sme identifikovali nasledujúce kľúčové oblasti politiky, ktoré sú základom pre prechod na trvalo udržateľný rozvoj v EÚ:

  • spravodlivý prechod k nízkouhlíkovému a obehovému hospodárstvu a hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje,
  • prechod k sociálne inkluzívnej spoločnosti a hospodárstvu – dôstojná práca a ľudské práva,
  • prechod k udržateľnej výrobe a spotrebe potravín,
  • investovanie do inovácií a dlhodobej modernizácie infraštruktúry a podpora udržateľného podnikania,
  • využitie obchodu v prospech globálneho udržateľného rozvoja.

SMTUR sa usiluje o to, aby všetky tieto transformácie prebiehali koherentným a integrovaným spôsobom, a tak sa optimalizoval ich prínos pre spoločnosť.