Výskum a inovácia

Výskum a inovácia sú kľúčom k zlepšeniu konkurencieschopnosti, podpore rastu, vytváraniu pracovných miest a riešeniu spoločenských výziev. So zreteľom na túto skutočnosť EHSV monitoruje uplatňovanie programu Horizont 2020, rozsiahleho programu EÚ v oblasti výskumu a vývoja. Okrem toho sa úzko podieľame na diskusii o koncepcii zodpovedného výskumu a inovácie, ktorej cieľom je zapojiť do procesu výskumu a vývoja zainteresované strany, aby sme mohli spoločne nájsť udržateľné a inkluzívne spôsoby, ako vyriešiť spoločenské výzvy, ktorým dnes čelíme.