Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je základnou politikou EÚ, ktorá poskytuje udržateľné dodávky bezpečných a kvalitných potravín pre 500 miliónov občanov EÚ za prijateľné ceny. Zabezpečuje aj primeranú úroveň príjmov pre 11 miliónov poľnohospodárov v EÚ a zohráva kľúčovú rolu, pokiaľ ide o sociálny, environmentálny a hospodársky rozvoj v európskych vidieckych oblastiach.

SPP už 60 rokov dobre slúži Európe a občanom EÚ. Od jej spustenia v roku 1962 sa však svet výrazne zmenil. Klimatické zmeny, úbytok biodiverzity, zhoršovanie kvality pôdy, nedostatok vody, vyľudňovanie vidieckych oblastí a prekážky, ktoré bránia výmene generácií, to sú len niektoré z hlavných výziev, ktorým európske poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí.

Prostredníctvom sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) pracujeme na tom, aby sa v Európe podporovalo trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a vyvážený územný rozvoj.

Konkrétne zohrávame aktívnu úlohu pri navrhovaní účinnejších politických opatrení a možných riešení zameraných na dosiahnutie ochrany životného prostredia a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov v poľnohospodárstve, vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach, poskytovanie kontinuálnej odbornej prípravy, podporu drobných poľnohospodárov, žien a mladých ľudí, zabezpečenie držby pôdy a dodávok vysokokvalitných a bezpečných potravín. Apelovali sme aj na to, aby bol rozvoj vo všetkých častiach EÚ vyváženejší, s cieľom zvýšiť atraktívnosť vidieckych oblastí vzhľadom na čoraz rýchlejšiu urbanizáciu v Európe.