Finančné služby a kapitálové trhy

EÚ reagovala na hospodársku a finančnú krízu, ktorá začala v roku 2008, reformami na zabezpečenie stability finančného trhu a zlepšenie dohľadu nad finančnými trhmi. Podpora zamestnanosti, rastu a investícií predstavuje pre Európsku úniu hlavnú prioritu. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa vytvoril pevný základ pre finančný systém EÚ, ktorý podnieti rast, zamestnanosť a investície. Finančný sektor musí plniť svoju úlohu, ktorou je financovať reálnu ekonomiku.

Kľúčovou iniciatívou na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie únie kapitálových trhov, ktorej cieľom je zabezpečiť rozvoj dobre regulovaných, stabilných, účinných a celosvetovo konkurencieschopných finančných trhov v záujme podnikov a spotrebiteľov. Je tiež dôležité dobudovať bankovú úniu ako súčasť procesu prehlbovania HMÚ s cieľom zvýšiť odolnosť EÚ voči finančným krízam a ochrániť vkladateľov.

EHSV o finančných službách a kapitálových trhoch

EHSV považuje harmonizovaný holistický a integrovaný prístup v oblasti regulácie finančného sektora za dôležitý tak pre vytvorenie ešte vyrovnanejších podmienok medzi finančnými inštitúciami a medzi členskými štátmi navzájom, ako aj pre zníženie rizík v oblasti finančného sektora. Reformné opatrenia musia prispieť k posilneniu európskeho prudenciálneho rámca a rámca pre riešenie krízových situácií bánk a iných účastník finančných operácií. Dodatočné rozdelenie rizika v bankovej únii musí sprevádzať ďalšie znižovanie rizík. EHSV je presvedčený, že únia kapitálových trhov môže účinne prispieť k vytvoreniu pevného a stabilného hospodárskeho oživenia v jednotnejšom regulačnom prostredí.