RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

HLAVNÉ BODY

EHSV:

 • sa domnieva, že plán Európskej komisie REPowerEU je krokom správnym smerom k tomu, aby sa EÚ stala nezávislá od ruských dodávok plynu a ropy,
 • poukazuje na to, že mnohým problémom, ktoré je teraz potrebné vyriešiť, sa dalo predísť, alebo aspoň ich obmedziť, ak by sa znížila závislosť od dovozu energie tak, ako to navrhovala Komisia v minulých rokoch,
 • upozorňuje na riziko kombinovaných hospodárskych a sociálnych dôsledkov súčasnej krízy, ktoré vystavujú demokratický systém tlaku, pokiaľ sa nenájdu primerané riešenia,
 • podporuje prijatie okamžitých opatrení na riešenie najnaliehavejších otázok, najmä zaistiť bezpečnosť dodávok pri čo najdostupnejších nákladoch tak pre spotrebiteľov, ako aj pre priemysel, ktorí sú postihnutí súčasným dramatickým nárastom cien,
 • varuje však, že núdzové opatrenia plánu REPowerEU nesmú viesť k novým závislostiam a nemali by brániť úsiliu o čo najskoršie dosiahnutie klimatickej neutrality,
 • vyzýva Komisiu, aby pred uzavretím partnerstiev s nedemokratickými alebo politicky nestabilnými krajinami vypracovala geopolitickú stratégiu dovozu energie, v ktorej zohľadní aj núdzovú situáciu v oblasti energetiky a klímy,
 • konštatuje, že naliehavá situácia v oblasti dodávok si vyžaduje flexibilitu, pokiaľ ide o dočasné využívanie fosílnych a nízkouhlíkových palív, uhlia a jadrovej energie, a že štatút jadrovej energie je v právomoci členských štátov,
 • Preto podporuje:
  • návrh na zvýšenie cieľa energetickej efektívnosti z 9 % na 14 % do roku 2030,
  • zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ a dôrazne podporuje požiadavku Komisie zahrnúť 45-percentný podiel navrhnutý v pláne REPowerEU do balíka Fit for 55,
  • návrhy týkajúce sa rýchlych povoľovacích postupov pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vymedzenie oblastí vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v spojitosti s takýmito projektmi.
 • Upriamuje pozornosť na:
  • potrebu rozsiahlych investícií na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ,
  • potrebu rozsiahlych investícií do výskumu a vývoja,
  • potenciál vlastnej spotreby, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a spoločného využívania energie,
  • význam vnútroštátnych modelov správania a tradícií, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia týkajúce sa udržateľných energetických mixov.