Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Monitorovanie mimoriadnych opatrení EÚ a odolnosti v energetike

 

Hlavné body

 

EHSV:

  • odporúča prijať jednotné opatrenia medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky s výnimkou tých aspektov, ktoré sa týkajú kľúčových zariadení alebo infraštruktúry,
  • zdôrazňuje, že politika EÚ musí posilniť svoju dlhodobú víziu na dosiahnutie dvojakej transformácie silným záväzkom, že sa na nikoho nezabudne a neobmedzovať sa na prijatie dočasných opatrení na zmiernenie krátkodobého nárastu cien energie,
  • sa domnieva, že stabilné a predvídateľné systémy odmeňovania za obnoviteľné zdroje energie sa preto musia zamerať na skutočné dlhodobé výrobné náklady a musia byť oddelené od cien fosílnych palív,
  • považuje za dôležité urýchliť rozsiahle zavádzanie bezuhlíkových zdrojov energie prostredníctvom zjednodušenia povoľovacích postupov s cieľom umožniť rýchlo nahradiť závislosť od fosílnych palív tretích strán, splniť záväzky v oblasti zmeny klímy a zvýšiť konkurencieschopnosť.