Časté otázky k podujatiu v roku

This page is also available in

Prihlasovanie a výber

Chcel(a) by som sa prihlásiť na podujatie. Ako mám postupovať?

Školy a/alebo učitelia musia vyplniť prihlášku. To znamená, že v mene školy môže prihlášku vyplniť iba riaditeľ alebo učiteľ, ktorý sa chce na podujatí zúčastniť. Lehota na podanie prihlášky bude uverejnená na webovom sídle podujatia.

Môžu študenti svoju školu prihlásiť sami?

Študenti nemôžu prihlásiť svoju školu, ani sa nemôžu prihlásiť individuálne.

Koľko škôl sa bude môcť na podujatí zúčastniť a ako sa budú vyberať?

Výber sa uskutoční žrebovaním spomedzi škôl, ktoré sa v stanovenej lehote prihlásili na webovom sídle. Za každú krajinu bude vybratá iba jedna škola, ktorá sa potom zúčastní na podujatí v Bruseli. Školu tiež navštívi člen EHSV. Zúčastnené školy budú informované individuálne a budú musieť nahlásiť meno sprevádzajúceho učiteľa a mená troch študentov, ktorí prídu do Bruselu.

Akú úroveň jazykových znalostí musia mať študenti, aby sa mohli zúčastniť na workshopoch?

Nevyžaduje sa osvedčenie ani diplom preukazujúci konkrétnu úroveň jazykových znalostí. Vybratí študenti a ich učitelia však musia byť schopní vyjadrovať sa v angličtine, aby sa uľahčila komunikácia a diskusia počas podujatia.

Ako by mali školy vyberať študentov, ktorí prídu do Bruselu?

Každá škola si môže stanoviť vlastné výberové kritériá, ktoré musia byť jednoznačné, spravodlivé a nediskriminujúce. Z dôvodu rodovej rovnosti by vybraní študenti nemali mať všetci rovnaké pohlavie (pokiaľ nepochádzajú z čisto dievčenskej alebo chlapčenskej školy). Priestory EHSV sú bez ťažkostí prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím.

Ako sa môžem skontaktovať s organizátormi podujatia? Ako ma budú organizátori kontaktovať, ak bude vybratá moja škola?

Organizátorom môžete poslať e-mail na adresu youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Organizátori sa so školou skontaktujú e-mailom. Dobre si preto skontrolujte, či ste do prihlášky uviedli platnú e-mailovú adresu a pravidelne si kontrolujte e-mailovú schránku.

Môže sa moja škola prihlásiť viackrát?

Ak Vaša škola nebude vybratá tento rok, môžete sa prihlásiť na budúci rok. Ak bude Vaša škola vybratá, nebudete sa môcť opäť prihlásiť hneď na budúci rok, ale môžete tak urobiť neskôr.

Profil kandidátov

Aký má byť vek študentov, ktorí sa chcú zúčastniť na podujatí? Môžu mať v čase jeho konania viac ako 18 rokov?

Za vhodných uchádzačov sa považujú študenti, ktorý majú v čase podania prihlášky vek 16 až 18 rokov.

Môžu sa zúčastniť aj študenti z posledného ročníka strednej školy?

Účasť na tomto podujatí zvyčajne ponúkame študentom predposledného ročníka, pretože študenti v poslednom ročníku môžu byť zaneprázdnení skúškami. Keďže to však závisí od školského systému tej-ktorej krajiny, v určitých prípadoch budeme brať do úvahy aj prihlášky študentov, ktorí nie sú v predposlednom ročníku strednej školy.

Príprava na podujatie

Ako by sa študenti a učitelia mali na podujatie pripraviť?

Zúčastnené školy navštívi člen EHSV, aby vysvetlil úlohu výboru ako poradného orgánu pre rôzne európske inštitúcie a jeho zapojenie do rozhodovacieho procesu. Zároveň objasní, aká je štruktúra podujatia a čo sa od školskej delegácie očakáva. Cestovné výdavky člena EHSV uhradí výbor.

Okrem toho bude škole včas zaslaný súbor dokumentov potrebných na prípravu vrátane pracovného dokumentu, ktorý má študentom pomôcť pri príprave na diskusie v Bruseli.

Podujatie

Ako dlho bude podujatie trvať?

Podujatie bude trvať jeden a pol dňa. Očakáva sa, že školské delegácie pricestujú najneskôr vo štvrtok ráno a odcestujú najskôr v sobotu.

Kto zaplatí výdavky na cestu a ubytovanie?

EHSV zabezpečí a zaplatí študentom a ich učiteľovi ubytovanie v Bruseli na dve noci. Účastníkom zaplatí aj cestovné výdavky na medzinárodné letecké alebo vlakové spojenie z ich krajiny do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných letov, resp. diaľkových vlakových spojení), dopravu z bruselských železničných staníc alebo letiska a naspäť, a takisto dopravu do hotela a z hotela.

Počas podujatia budú v priestoroch EHSV zdarma ponúkané obedy a večere.

Môže si škola vybrať určitý hotel v Bruseli?

Nie. EHSV skontaktuje vybraté školy a navrhne im cestovné a ubytovacie možnosti.

Môžu školy samy kúpiť letenky a následne požiadať o ich preplatenie?

Nie. Cestovná kancelária EHSV poskytne letenky v súlade s cestovným plánom dohodnutým so školami. Za žiadnych okolností nemôžu školy kupovať svoje vlastné letenky.

Bude EHSV organizovať a zaplatí aj dopravu do východiskovej železničnej stanice alebo na letisko v našej krajine a naspäť?

Nie. EHSV nebude organizovať dopravu, ani platiť či preplácať výdavky na cestu do východiskovej železničnej stanice, ani na letisko v krajine účastníkov, a takisto ani z tejto stanice, či z tohto letiska. EHSV zaplatí iba medzinárodnú prepravu do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných vlakov a letov) a naspäť.

Zaplatí EHSV nový cestovný lístok alebo novú letenku a dodatočné náklady na ubytovanie, ak zmeškám vlak alebo lietadlo?

Ak zmeškáte vlak alebo lietadlo z iných dôvodov, než je vyššia moc, EHSV neposkytne žiadne preplatenie a/ani náhradu a nebude hradiť náklady na nákup nových cestovných lístkov alebo leteniek, presmerovanie kúpených lístkov a leteniek, ani náklady na ubytovanie a stravovanie navyše. Postarajte sa prosím o to, aby ste na stanicu alebo letisko prišli v dostatočnom predstihu pred odchodom vlaku, resp. odletom lietadla. Takisto by ste mohli zvážiť uzatvorenie cestovného poistenia.

Čo je úlohou sprevádzajúceho učiteľa?

Sprevádzajúci učiteľ bude kontaktnou osobou medzi EHSV a účastníkmi. Zabezpečí, aby všetci účastníci dostali potrebné informácie a dokumenty a bude zodpovedný za celú prípravu. Ak by učiteľ ochorel alebo sa z iných dôvodov nemohol na podujatí zúčastniť, musí ho nahradiť niektorý z kolegov.

Čo je úlohou sprevádzajúceho učiteľa počas pobytu v Bruseli?

Sprevádzajúci učitelia budú zohrávať rozhodujúcu úlohu a mať plnú zodpovednosť za študentov počas ich cesty do Bruselu i počas pobytu a návratu z Bruselu. Ak v niektorých častiach programu nie je potrebná účasť učiteľov, EHSV pre nich zabezpečí iné činnosti (kultúrne exkurzie, návštevy iných inštitúcií atď.). Je dôležité, aby sa dokázali dohovoriť v angličtine.

Môže škola poslať viac než jedného sprevádzajúceho učiteľa?

V projekte sa počíta s tým, že troch študentov bude sprevádzať jeden učiteľ. EHSV preto uhradí len cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre troch študentov a jedného učiteľa z každej účastníckej krajiny.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs