Európsky deň spotrebiteľov 2019 poukazuje na kľúčové výzvy pri prispôsobovaní spotrebiteľskej politiky EÚ mladším generáciám

Je spotrebiteľská politika zameraná na mladých ľudí? Ako ich môžeme podporiť pri prijímaní udržateľných rozhodnutí? Ako môžeme premietnuť nové trendy do spotrebiteľských politík? Takéto otázky boli predmetom živej diskusie, ktorá sa konala 27. marca v Bruseli V miestnosti plnej študentov, zástupcov spotrebiteľských združení, podnikov a elektronického odvetia sa riešili otázky, od zlepšovania mobility a predchádzania plytvaniu potravinami až po to, aby sa zabezpečila udržateľnosť rýchlej módy a pochopenie úlohy informačných a komunikačných technológií (IKT) pri riadení zmien.

Hlavným cieľom podujatia bolo prediskutovať nové výzvy spojené s udržateľnosťou a IKT, ktoré majú najsilnejší vplyv na dnešných mladých ľudí.

Podpredsedníčka EHSV Isabel Caño otvorila 21. ročník podujatia Európsky deň spotrebiteľov tým, že vyjadrila svoju podporu masovej mobilizácii mládeže v oblasti klímy a zdôraznila úzke prepojenie medzi spotrebou a životným prostredím a význam zosúladenia spotrebiteľskej politiky s klimatickými ambíciami mladých ľudí.

„Váš vplyv v politickej sfére musí byť čoraz silnejší. Mladí ľudia by mali zohrávať zásadnú úlohu pri navrhovaní súčasnej a budúcej politiky EÚ. Európskym dňom spotrebiteľov chceme zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité, aby bol váš hlas vypočutý v Bruseli,“ uviedla.

V mene svojej generácie vystúpila 17-ročná Youna Marette, jedna z lídrov klimatických protestov v Belgicku: „Mladí ľudia sú spotrebitelia. Sú si vedomí dôležitých súvisiacich otázok. Hovorí sa, že to tak nie je, ale to nie je pravda,“ povedala. „Narodila som sa v systéme založenom na nekonečnom raste a zisku. Ako môžeme zanechať tento systém bez toho, aby sme sa dostali na okraj? Odpoveď je, myslím, jednoduchá: všetko sa musí zmeniť a zmena už prebieha.“

Spoločnou témou počas celého dňa bola otázka, ako sa modely spotreby mladšej generácie líšia od modelov starších spotrebiteľov. Nedávne štúdie Komisie a CRÉDOC o správaní spotrebiteľov ilustrujú nové trendy a výzvy. Napriek tomu, že sú mileniáni viac informovaní o otázkach životného prostredia ako boli staršie generácie, pre ktoré bola udržateľnosť skôr abstraktným pojmom, stále si vyberajú cenu a pohodlie pred trvanlivosťou produktu, hoci dôvodom sa zdá byť ich obmedzená kúpna sila.

Ďalšia štúdia od CEPS ukázala, že mileniáni míňajú svoj príjem odlišne. Veľkým výdavkom je komunikácia, ktorá je vnímaná ako základná potreba, podobne ako jedlo a bývanie. V tejto generácii má smartfón prakticky každý, čo má vplyv na spôsob ich spotreby, pričom veľký podiel predstavuje online nákup.

Na lepšie pochopenie nových výziev v oblasti spotrebiteľských politík skúmali tri paralelné workshopy tri kľúčové odvetvia: potraviny, mobilitu a .

V diskusii o vplyve sociálnych médií sa rečníci zhodli na tom, že sociálne siete sú a pravdepodobne zostanú stredobodom života mladých ľudí. Preto je mimoriadne dôležité pochopiť, či a ako by sa mali regulovať. IKT môžu mať dvojakú tvár: silný, demokratický nástroj, ktorý môže spojiť milióny ľudí, ale môžu by aj spôsobom, ako získať súkromné údaje a podnietiť ľudí k vyššej spotrebe prostredníctvom cielenej reklamy.

Správa obsahujúca hlavné aktuálne zistenia je k dispozícii tu. (dm/ss)