Milióny občanov so zdravotným postihnutím nebudú môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky v európskych voľbách

Približne 800 000 občanov EÚ, ktorí trpia mentálnymi zdravotnými problémami alebo sú mentálne postihnutí, nebudú mať možnosť uplatniť svoje právo voliť vzhľadom na súčasné vnútroštátne predpisy v 16 členských štátoch.

Z informačnej správy EHSV s názvom Právo osôb so zdravotným postihnutím voliť vo voľbách do EP, ktorá bola zverejnená v marci, vyplýva, že napriek mnohým záväzným právnym dokumentom chrániacim práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ, ani jeden členský štát EÚ doteraz nedokázal zaistiť, aby voľby boli prístupné pre všetkých.

„Táto správa ukazuje negatívnu stránku Európy, realitu, ktorá je vzdialená našim očakávaniam,“ uviedol jej autor Krzysztof Pater. Správu vypracoval na základe prieskumov, ktoré sa uskutočnili počas uplynulých dvoch rokov vo všetkých členských štátoch EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva.

V deviatich krajinách osoby s mentálnymi zdravotnými problémami automaticky strácajú svoje právo voliť, ak majú určeného opatrovníka. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov siedmich krajín ich spôsobilosť voliť posudzujú buď súdy alebo zdravotnícke komisie.

Až v 18 členských štátoch nemajú nevidiaci voliči žiadnu možnosť voliť samostatne. V ôsmich krajinách nebude môcť voliť žiadna osoba, ktorá fyzicky nemôže prísť do volebnej miestnosti.

V správe sa však uvádza aj 200 príkladov osvedčených postupov a pozitívnych riešení zo všetkých členských štátov EÚ, a preto podľa nej netreba strácať nádej. (ll)