Európske fórum pre migráciu predkladá desať odporúčaní na zlepšenie migračnej politiky EÚ

Preskúmaniu úlohy občianskej spoločnosti a miestnych samospráv pri riadení migrácie a zaistení bezpečných a legálnych ciest do EÚ sa venovalo tohtoročné Európske fórum pre migráciu, ktoré 3. a 4. apríla zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor spolu s Európskou komisiou.

Z piateho ročníka fóra vzišlo desať odporúčaní, ktoré sú výsledkom diskusií medzi 250 odborníkmi z organizácií občianskej spoločnosti a zástupcami miestnych, regionálnych a národných orgánov, európskych inštitúcií a medzinárodných organizácií.

Podujatie otvorili komisár pre migráciu Dimitris Avramopoulos a predseda EHSV Luca Jahier, ktorí zdôraznili potrebu inteligentnejšej a lepšie kontrolovanej politiky EÚ v oblasti legálnej migrácie. Tá by mohla pomôcť EÚ využiť výhody migrácie, podporiť sociálnu súdržnosť a chrániť najzraniteľnejších medzi migrantmi.

Fórum poukázalo na úlohu miestnej úrovne z hľadiska rozlišovania úspešného riadenia migrácie a vyzdvihlo naliehavú potrebu zohľadniť názory migrantov pri vypracúvaní integračných politík.

Ďalšie najdôležitejšie návrhy v rámci odporúčaní fóra sa týkajú okrem iného zapájania prijímajúcich spoločností do projektov začleňovania migrantov, osobitných potrieb zraniteľných skupín, či stimulov pre reintegráciu migrantov v ich krajinách pôvodu po študijnom alebo pracovnom pobyte v EÚ. (ll)