Politika súdržnosti musí byť neoddeliteľnou súčasťou novej stratégie EÚ

EÚ naliehavo potrebuje novú, ambicióznu a jasnú stratégiu do budúcna, ktorá bude zosúladená s Agendou OSN 2030, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a ďalšími medzinárodnými záväzkami. Jej neoddeliteľnou súčasťou musí byť aj politika súdržnosti. Táto nová stratégia by takisto poskytla víziu pre samotnú budúcu politiku súdržnosti. EHSV vo svojom prieskumnom stanovisku na tému budúcnosti politiky súdržnosti požaduje, aby sa v rámci nových ustanovení týkajúcich sa tejto politiky po roku 2020 vyčlenili dostatočné zdroje a zaručila jej vyššia efektívnosť a lepšie zviditeľnenie.

EHSV vo svojom stanovisku naliehavo žiada, aby osobitné výzvy súčasnosti neupadli do zabudnutia, a poukazuje na význam vypracovania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Politika, ktorá by obstála aj v budúcnosti, by mala byť otvorená všetkým regiónom a mala by poskytovať potrebné nástroje na riešenie budúcich výziev, ako je zavádzanie nových technológií, dosiahnutie vysokej úrovne konkurencieschopnosti a riadenie prechodu na udržateľný rozvoj, pričom by sa zároveň vytvárali kvalitné pracovné miesta.

Pre EHSV je neprijateľné krátenie rozpočtu, ktoré navrhuje Komisia, pretože politika súdržnosti je jedným zo základných pilierov procesu približovania EÚ jej občanom a znižovania nerovností medzi regiónmi EÚ, ako aj v celej spoločnosti. V tejto súvislosti a vzhľadom na novovznikajúce výzvy by mal rozpočet zostať aspoň na úrovni z predchádzajúceho obdobia.

V stanovisku sa tiež zdôrazňuje, že treba efektívnejšie informovať o dosahu politiky súdržnosti. Musia sa teda zásadne prepracovať súčasné povinnosti týkajúce sa propagácie financovaných projektov, aby si verejnosť lepšie uvedomovala pridanú hodnotu integrácie EÚ vo všeobecnosti, a najmä politiky súdržnosti.

K zvýšeniu efektívnosti politiky môže podľa EHSV prispieť dôrazný územný prístup, väčšia súdržnosť a spojitosť stratégií EÚ a jednotlivých členských štátov, výraznejšie zjednodušenie a zapojenie občianskej spoločnosti. (jk)

 Na snímke hlavné námestie v Lubaczowe (Poľsko) s budovou radnice, ktorá bola nedávno zrenovovaná z fondov EÚ.