Harmonizácia právnych predpisov na účinnejšiu ochranu európskych občanov pred endokrinnými disruptormi

Endokrinné disruptory sú látky vzbudzujúce mimoriadne obavy, a preto sa ich používanie musí riadiť ucelenými a harmonizovanými právnymi predpismi EÚ. EHSV požaduje, aby sa prijala dôsledná a celostná stratégia, ktorá by vychádzala z vedeckých poznatkov a zahŕňala akčný plán s jasne stanovenými cieľmi a termínmi.

EHSV považuje za nevyhnutné vykonať úplnú kontrolu vhodnosti súčasných právnych predpisov vrátane ich sociálneho a hospodárskeho vplyvu s cieľom zistiť skutočný stav.

„V dôsledku nedostatočnej koordinácie sú súčasné právne predpisy roztrieštené a niekedy nesúrodé. Musíme vytvoriť legislatívny rámec, ktorý nám umožní riešiť používanie endokrinných disruptorov jednotným, konzistentným a vedeckým spôsobom. Pri používaní endokrinných disruptorov sa musí uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti v súlade s účinnými ustanoveniami, ktoré už boli prijaté v súvislosti s biocídmi a pesticídmi,“ vyhlásil Brian Curtis, spravodajca stanoviska EHSV na tému Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov, ktoré bolo prijaté v marci. Dlhodobá stratégia by sa mala navyše podporiť realistickým akčným plánom, v ktorom sa stanovia ciele a termíny.

Výbor odporúča, aby sa vytvoril finančný mechanizmus na podporu podnikov a pracovníkov počas prechodného obdobia.

Občianska spoločnosť by mohla zohrávať kľúčovú úlohu pri vypracovávaní alebo podpore osvetových kampaní v jednotlivých štátoch, a to informovaním o opatreniach EÚ na ochranu zdravia Európanov, ako aj o stimuloch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. (sma)