EÚ by mala prijať kroky na posilnenie medzinárodnej úlohy jednotnej meny

Medzi predpoklady na plné rozvinutie potenciálu eura ako medzinárodnej meny patria vhodné makroekonomické politiky v EÚ, prehĺbenie HMÚ a dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov. V prvom rade je však potrebná vzájomná dôvera členských štátov a ich spoločná vízia budúcnosti hospodárstva EÚ. To sú hlavné závery vypočutia na tému Posilnenie medzinárodnej úlohy eura, ktoré nedávno zorganizoval EHSV.

Silnejšie euro by sa premietlo do nižších transakčných nákladov a rizík pre európsky priemysel a spotrebiteľov. Európa by posilnila svoj vplyv vo svete a získala väčšiu suverenitu. Ďalším dôvodom na posilnenie medzinárodnej úlohy eura je podľa rečníkov prítomných na vypočutí skutočnosť, že najsilnejšia svetová mena súčasnosti, t. j. americký dolár, sa v posledných rokoch väčšmi spolitizovala. V tejto súvislosti má euro potenciál prispieť k vybudovaniu multipolárneho a odolnejšieho medzinárodného finančného systému.

Rečníci vo všeobecnosti privítali iniciatívu Komisie zameranú na posilnenie eura, no zaujali kriticky postoj k jej možnému rozsahu. Vďaka hĺbke trhu a likvidite by mal americký dolár na trhoch silné postavenie, ktoré by si udržal aj do budúcna. Na úrovni EÚ by bola únia kapitálových trhov schopná rozvíjať a zjednocovať trh, čo by bolo z hľadiska medzinárodnej úlohy eura dôležité.

Podľa rečníkov patrí k nevyhnutným predpokladom silného eura vzostupná hospodárska konvergencia, vyššia sociálna súdržnosť, aktívnejšia európska diplomacia na medzinárodných fórach a spoločná európska vízia v určitých strategických otázkach, ako aj efektívna reakcia európskeho finančného systému na priemyselné zmeny a zmenu klímy.

Vypočutie poskytlo cenný príspevok k práci EHSV na stanovisku k oznámeniu Európskej komisie Smerom k silnejšej medzinárodnej úlohe eura. (jk)