EHSV predkladá plán pre budúcnosť Európy

Predseda Jahier ho predstaví 9. mája v Sibiu

EÚ sa musí priblížiť svojim občanom a stať sa svetovým lídrom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, uvádza EHSV vo svojom odvážnom stanovisku na tému budúcnosti EÚ. Výbor požaduje novú stratégiu EÚ, ktorá by uplatňovala holistický a medziodvetvový prístup zameraný na potreby Európanov a udržateľnosť, a predkladá politické odporúčania týkajúce sa jedenástich priorít. Nová zastrešujúca stratégia na vykonávanie Agendy 2030 sa musí opierať o ambiciózny rozpočet EÚ.

Politické odporúčania EHSV sa vzťahujú na jedenásť priorít vrátane riadenia. EHSV v tejto oblasti odporúča, aby boli všetky vnútorné aj vonkajšie politiky EÚ koherentné a zosúladené s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, a splnili tak zásady efektívnosti a proporcionality.

V rámci priority Európa občanov EHSV podporuje uplatňovanie opatrení zameraných na zvýšenie účasti občanov na tvorbe politiky EÚ s cieľom znovu získať ich podporu a dôveru, pokiaľ ide o proces integrácie EÚ.

Ďalšou prioritou novej stratégie by mala byť lepšia komunikácia o politikách EÚ. Podstatné, dôveryhodné a pútavé informácie by mohli okrem iného prispieť k budovaniu povedomia občanov o tom, čo EÚ dosiahla, a o význame spoločného postupu.

Podľa politických odporúčaní v rámci priority trvalo udržateľný rozvoj by sa mala budúca stratégia zamerať na plnenie medzinárodných záväzkov EÚ v oblasti klímy, biodiverzity a vody. To znamená, že sa ňou musí zabezpečiť aspoň okamžité a plné vykonávanie Parížskej dohody a urýchliť spravodlivý a udržateľný prechod na vysoký podiel dodávky energie z obnoviteľných zdrojov.

Cieľom jedenástich priorít je zohľadniť aj silný sociálny rozmer, čím by sa mala posilniť konvergencia v rámci EÚ, a to napríklad plošným zlepšením a zvýšením investícií do vzdelávacích systémov. Ďalším cieľom by mal byť rozvoj spoločného komplexného a vyváženého prístupu k migračnej politike.

Európske podniky sa musia stať silnejšími globálnymi aktérmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Udržateľné podniky by úspešne zvládli digitálnu transformáciu a boli by aj naďalej hnacou silou inovácie a tvorivosti. Súčasťou udržateľného hospodárstva je aj voľný a spravodlivý obchod, osobitné pravidlá pre verejné statky a služby, ako aj spravodlivé zdaňovanie.

Predseda EHSV Luca Jahier predstaví plán EHSV pre budúcnosť Európy na konferencii Budúcnosť Európy. Perspektívy súčasného vývoja. Podujatie sa uskutoční v Sibiu súbežne so samitom o budúcnosti Európy, ktorý sa bude konať 9. mája.

Stručné zhrnutie plánu EHSV pre budúcnosť Európy je k dispozícií na adrese: europa.eu/!wY47tn. (jk)