„Musíme ešte vynaložiť veľké úsilie na to, aby občania so zdravotným postihnutím v Európe boli schopní voliť“

EHSV info uskutočnilo rozhovor s členom EHSV Krzysztofom Paterom o jeho správe na tému Právo osôb so zdravotným postihnutím voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v praxi

EHSV info: Čo Vás priviedlo na myšlienku vypracovať túto správu?

Krzysztof Pater: Európske inštitúcie vo svojich programových dokumentoch, politických vyhláseniach a legislatívnych iniciatívach často vyjadrujú obavy v súvislosti so základnými právami rôznych sociálnych skupín v EÚ. Domnievame sa, že právne riešenia, ktoré existujú v EÚ, môžu byť vzorom pre krajiny z iných oblastí sveta. Mnohí politici sú spokojní a presvedčení, že naša demokracia je takmer ideálna.

Ja s takým prístupom nesúhlasím. Myslím si, že v tejto oblasti ešte stále treba urobiť veľa práce. Jedným z prvých krokov by malo byť zabezpečiť všetkým osobám so zdravotným postihnutím skutočne aktívne právo voliť a primerané možnosti hlasovania. Som presvedčený, že spoločnosť, ktorá akceptuje situáciu, keď sa osobe so zdravotným postihnutím upiera právo voliť v súlade so záväznými predpismi, nikdy nebude schopná plne akceptovať práva iných diskriminovaných skupín spoločnosti. V tejto správe som chcel predovšetkým poukázať na existujúce prekážky, ktoré zdravotne postihnutým bránia uplatniť si volebné právo, a upozorniť na ich rozsah. Súčasne som chcel vyzdvihnúť pozitívne príklady z niektorých krajín, ktoré znázorňujú ich prístup k volebnému právu osôb so zdravotným postihnutím.

Čo by ste chceli touto správou dosiahnuť? Máte už nejaké ohlasy?

Správa ukazuje smutnú realitu. Pre mnohých je len potvrdením toho, o čom sa už veľa rokov hovorí. Zároveň však ponúka veľké množstvo pozitívnych príkladov. Pre organizácie, ktoré sa v členských štátoch zaoberajú právami osôb so zdravotným postihnutím alebo všeobecnejšie ľudskými právami, je akousi praktickou príručkou, ktorá naznačuje, akým smerom by sa mohli uberať zmeny v jednotlivých členských štátoch. Ďalším príkladom odstraňovania existujúcich bariér je rozhodnutie nemeckého ústavného súdu umožniť ľuďom s mentálnym postihnutím hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019, ktoré bolo prijaté mesiac po prijatí správy EHSV.

Správa bola takisto predložená mnohým inštitúciám zodpovedným za organizáciu volieb v členských štátoch. Mala by im umožniť porovnať úroveň riešení prispôsobených potrebám osôb so zdravotným postihnutím s riešeniami, ktoré existujú v iných krajinách, a prijať potrebné legislatívne opatrenia.

Myslíte, že v nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 väčšina zdravotne postihnutých voličov bude môcť voliť?

Aktuálna skutočnosť sa dá zmeniť len dvoma spôsobmi. Prvým je zmena pravidiel, ktoré sa vzťahujú na voľby do Európskeho parlamentu. Ak môže EÚ požadovať, aby občan žijúci v inom členskom štáte mal právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, je možné schváliť aj predpisy, ktoré všetkým občanom so zdravotným postihnutím zaručia právo voliť, počnúc od volieb v roku 2024. Keby sa takéto predpisy schválili, možno by sme podobné zmeny mohli očakávať aj vo vnútroštátnych parlamentných či komunálnych voľbách a zaviedli by ich samotné členské štáty. Druhým, voľnejším spôsobom sú právne zmeny na úrovni členských štátov. Aj týmto spôsobom sa dá výrazne zlepšiť uplatňovanie volebného práva osôb so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.