Na vypočutí EHSV boli predložené návrhy na inkluzívnejší európsky semester

Členské štáty EÚ musia posilniť zapojenie zainteresovaných strán do úsilia o reformu národných hospodárstiev. To by mohlo spolu s novou dlhodobou stratégiou EÚ pre udržateľný rozvoj pomôcť vytvoriť efektívnejší a inkluzívnejší európsky semester pripravený riešiť výzvy, pred ktorými stojí EÚ.

Toto sú niektoré z hlavných zistení z verejného vypočutia na tému Smerom k inkluzívnejšiemu procesu európskeho semestra, ktoré 28. februára uskutočnila skupina EHSV Európsky semester.

V úvode podujatia predseda EHSV Luca Jahier vyzval na konsolidáciu európskeho semestra a uviedol, že nadišiel čas zamerať sa na inklúziu, vytvoriť „dôstojné životné podmienky pre ľudí a dôstojné podmienky pre podniky“ a dať rastu .

Účastníci požiadali sociálnych partnerov, organizácie občianskej spoločnosti a národné parlamenty, aby sa systematicky zapájali do ďalších reforiem. Vyjadrili sa, že miestne konzultácie s občanmi majú zásadný význam pre získanie podpory verejnosti a mali by byť povinné.

Kvalita zapojenia do štrukturálnych reforiem a prípravy národných programov reforiem je v súčasnosti veľmi rôznorodá v celej Európe a aj medzi oblasťami politiky. Okrem toho v žiadnom členskom štáte nie je plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny uspokojivé. Jedným z hlavných dôvodov je nedostatočná zodpovednosť za reformy.

Podľa názoru zainteresovaných strán by prijatie zásad partnerstva a viacúrovňového riadenia mohlo pomôcť zlepšiť nielen prevzatie zodpovednosti, ale aj efektívnosť a inkluzívnosť procesu semestra. Požadovali tiež mechanizmus spätnej väzby pre konzultačný proces a naliehavo žiadali, aby sa reformy riadne monitorovali a hodnotili.

Zainteresované strany napokon vyjadrili poľutovanie nad skutočnosťou, že v ukazovateľoch semestra nie sú zohľadnené faktory, ako je zmena klímy. Žiadali, aby sa tento proces prepojil s dlhodobou stratégiou EÚ založenou na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov. (jk)