EHSV sprísnil rokovací poriadok a etický kódex pre členov

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí 20. februára 2019 schválil návrh na zmenu rokovacieho poriadku, ku ktorému sa v prílohe pripája nová verzia etického kódexu pre členov. Nový rokovací poriadok a etický kódex, ktoré nadobudli účinnosť 15. marca 2019, zároveň zohľadňujú nedávno schválený Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o predchádzanie všetkým formám obťažovania a boj proti nemu.

EHSV z iniciatívy svojho predsedu Lucu Jahiera a s plnou podporou skupín a administratívy potvrdil zásadu práva na dôstojnosť na pracovisku a vytvoril vnútorný monitorovací mechanizmus pre všetky typy obťažovania, na ktorom sa podieľajú členovia, ktorým sa zároveň zavádzajú sankcie.

Členovia budú musieť pri vymenovaní podpísať tento etický kódex. Nové pravidlá sa vzťahujú na interakciu medzi členmi a všetkými ostatnými osobami pracujúcimi vo výbore, ako aj medzi členmi navzájom. V závislosti od závažnosti konania člena sa uplatnia sankcie, ako napríklad „dočasné pozastavenie pôsobenia člena vo funkcii spravodajcu, predsedu a člena študijných skupín, ako aj jeho účasti na služobných cestách a mimoriadnych schôdzach“.

Výbor zároveň trvá na tom, „aby sa rešpektovala zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada nediskriminácie [...]“, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, „aby vo všetkých jeho orgánoch mali ženy lepšie ako pomerné zastúpenie“ (článok 14).

Úplné znenie rokovacieho poriadku a etického kódexu bude čoskoro dostupné na internetovej stránke EHSV. (dgf)