Boj proti populizmu je v záujme všetkých

Hospodársky rozvoj a sociálna stabilita predstavujú dva kľúčové prvky boja proti euroskepticizmu, len tie však nepostačujú: zapojiť sa musí aj občianska spoločnosť!

V rámci predstavenia záverov štúdie na tému Spoločnosti mimo metropol: úloha organizácií občianskej spoločnosti pri potláčaní populizmu (Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in confronting populism), ktoré sa konalo 20. februára 2019 v Bruseli, skupina EHSV Rozmanitá Európa analyzovala problematiku nárastu populizmu v EÚ, príčiny a spôsob jeho vzniku a vyzdvihla kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti v boji proti tomuto javu.

Hoci hospodársky rozvoj a sociálna stabilita zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení problémov, ktoré vedú k nárastu euroskepticizmu, tieto faktory samé o sebe nepostačujú. Priložiť ruku k dielu musia aj organizácie občianskej spoločnosti, aby tak vyšli s pozitívnym posolstvom o hodnote a význame Európy a priblížili Európu jej občanom. „Zachovanie liberálnej demokracie je v záujme všetkých,“ konštatoval predseda skupiny EHSV Rozmanitá Európa Arno Metzler. „Som presvedčený že proti populizmu možno bojovať len jediným spôsobom, a to pomocou nášho demokratického systému, práve toho systému, ktorý sa populisti snažia ohroziť. EÚ musí nielen hovoriť k ľuďom, ale ich musí aj aktívne počúvať a zapájať ido dialógu. “ dodal.

Z výskumov vyplýva, že ekonomický úpadok, sociálna nestabilita a nízka úroveň vzdelania patria medzi najdôležitejšie faktory, ktoré stoja za nárastom podpory populizmu v EÚ. Treba však brať do úvahy aj ďalšie zložitejšie a vzájomne prepojené otázky, ako je snaha zachovať súčasný stav a potreba chrániť tradičné hodnoty, monokultúry alebo konkrétne identity. (mp)