Transformácia energetiky môže byť úspešná len, ak sa zapoja všetci

Úloha občanov pri transformácii energetiky bola hlavnou témou programu februárovej schôdze sekcie TEN, na ktorej odborníci v oblasti energetiky predstavili svoje skúsenosti z práce pre občanov.

Ako môže transformácia energetiky fungovať pre občanov? Ako môže byť energia dostupná pre všetkých? Transformácia energetiky znamená zásadnú transformáciu našich spoločností a ovplyvní každodenný život všetkých občanov. Nejde len o zmenu klímy, znižovanie emisií skleníkových plynov a využívanie nových technológií. Je príležitosťou na štrukturálnu zmenu, pri ktorej musia občania zohrávať kľúčovú úlohu. Otázka účasti občanov má zásadný význam. „Transformácia energetiky môže byť úspešná len, ak sa do nej zapoja všetky zainteresované strany – musíme zohľadniť potreby všetkých aktérov,“ uviedol predseda sekcie TEN Pierre Jean Coulon. „Dôvod, prečo máme energiu je, aby slúžila konečnému cieľu – zjednodušiť život občanov, rodín a podnikov. Bez energie nebudú naplnené naše základné potreby: nebude fungovať vzdelávanie, zdravotníctvo alebo doprava.“

Transformácia energetiky má obrovský hospodársky a sociálny potenciál, najmä na regionálnej úrovni. Rýchlo klesajúce náklady na decentralizované technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú množstvo príležitostí menej rozvinutým regiónom podporiť miestnu ekonomiku a umožňujú občanom stať sa výrobcami-spotrebiteľmi energie. Inými slovami, ľudia nielen nakupujú (spotrebúvajú) čistú energiu, ale zohrávajú aj aktívnu úlohu v procese tým, že sa zapájajú do výroby energie. „Ak si občan umiestni na strechu sedem solárnych panelov, vyrobí toľko elektriny, koľko v budúcnosti spotrebuje bežné elektrické auto za rok,“ povedal člen EHSV Lutz Ribbe prostredníctvom videozáznamu.

Zároveň je dôležité zdôrazniť obavy, že niektoré regióny, mestá a zraniteľné skupiny môžu byť v tomto procese zanedbávané. Preto je veľmi dôležité, „aby sa pokračovalo v novom smerovaní vytváraním regionálnych cyklov energie z obnoviteľných zdrojov a prepájaním politík v oblasti energetiky a regionálnych politík,“ dodal pán Ribbe. „Ak sa nájde politická vôľa, môžeme pomôcť pri riešení energetickej chudoby prostredníctvom výroby energie z obnoviteľných zdrojov.“ (mp)