FAQ

V prípade pochybností má prednosť anglické znenie.

Časté otázky k podujatiu v roku 2018


1.         Registrácia a výber

Chcel by som sa prihlásiť na podujatie. Ako mám postupovať?

Školy a/alebo učitelia musia do 24. novembra 2017 vyplniť prihlášku. Študenti sa nemôžu prihlásiť individuálne.

Koľko škôl sa bude môcť na podujatí zúčastniť a ako sa budú vyberať?

Výber sa uskutoční v decembri 2017 žrebovaním spomedzi škôl, ktoré sa prihlásili do stanoveného termínu. Za každú krajinu bude vybratá iba jedna škola, ktorá sa potom zúčastní na podujatí v Bruseli. V januári alebo vo februári 2018 vybratú školu navštívi niektorý člen EHSV. Zúčastnené školy budú informované individuálne a musia nahlásiť meno sprevádzajúceho učiteľa a mená troch študentov, ktorí 15. – 17. marca 2018 prídu do Bruselu.

Akú úroveň jazykových znalostí musia mať študenti, aby sa mohli zúčastniť na pracovných stretnutiach?

Nevyžaduje sa žiadna minimálna úroveň jazykových znalostí. Vybratí študenti a ich učitelia však musia byť schopní vyjadrovať sa v angličtine, aby sa uľahčila komunikácia a diskusia počas podujatia.

Ako by mali školy vyberať študentov, ktorí prídu do Bruselu?

Každá škola si môže stanoviť vlastné výberové kritériá, ktoré musia byť jednoznačné, spravodlivé a nediskriminujúce. Aby sa zachovala rovnosť pohlaví, podľa možnosti by v každej skupinke študentov malo byť aspoň jedno dievča a jeden chlapec. Priestory EHSV sú bez ťažkostí prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím.

Ako sa môžem skontaktovať s organizátormi podujatia? Ako ma budú organizátori kontaktovať, ak bude vybratá moja škola?

Organizátorom môžete poslať e-mail na adresu youreurope@eesc.europa.eu. Organizátori sa so školou skontaktujú e-mailom. Dobre si preto skontrolujte, či ste do prihlášky uviedli platnú e-mailovú adresu a pravidelne si kontrolujte e-mailovú schránku.

Môže sa moja škola prihlásiť viackrát?

Nie. Dovolená je len jedna prihláška. Školy, ktoré sa prihlásia viackrát, budú automaticky vylúčené.


2.         Príprava na podujatie

Ako by sa študenti a učitelia mali na podujatie pripraviť?

Každú zúčastnenú školu navštívi v januári alebo vo februári 2018 niektorý člen EHSV, aby vysvetlil, ako EHSV funguje a aká je úloha rôznych európskych inštitúcií v rozhodovacom procese (cestovné výdavky tohto člena EHSV uhrádza výbor).

Okrem toho bude škole včas zaslaný súbor dokumentov potrebných na prípravu vrátane pracovného dokumentu, na základe ktorého by sa študenti mali pripraviť na diskusie v Bruseli.


3.         Podujatie

Ako dlho bude podujatie trvať?

Podujatie sa uskutoční 15. a 16. marca 2018. Študenti pricestujú do Bruselu vo štvrtok 15. marca a všetci sa budú môcť spolu stretnúť v ten večer. Na druhý deň budú mať priestor na interakciu a diskusie v pracovných skupinách a na plenárnych zasadnutiach. Návrat domov je naplánovaný na sobotu 17. marca 2017.

Kto zaplatí výdavky na cestu a ubytovanie?

Ubytovanie v Bruseli študentom a ich učiteľovi zabezpečí a zaplatí EHSV. Výbor účastníkom zaplatí aj cestovné výdavky na medzinárodné letecké alebo vlakové spojenie z ich krajiny do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných letov, resp. diaľkových vlakových spojení), dopravu z bruselských železničných staníc alebo letiska a naspäť, a takisto dopravu do hotela a z hotela.

Bude EHSV organizovať a zaplatí aj dopravu do východiskovej železničnej stanice alebo na letisko v našej krajine a naspäť?

Nie. EHSV nebude organizovať dopravu, ani platiť či preplácať výdavky na cestu do východiskovej železničnej stanice, ani na letisko v krajine účastníkov, a takisto ani z tejto stanice, či z tohto letiska. EHSV zaplatí iba medzinárodnú prepravu do Bruselu (podľa potreby vrátane prípojných vlakov a letov) a naspäť.

Zaplatí EHSV nový cestovný lístok alebo novú letenku a dodatočné náklady na ubytovanie, ak zmeškám vlak alebo lietadlo?

Ak zmeškáte vlak alebo lietadlo z iných dôvodov, než je vyššia moc, EHSV neposkytne žiadne preplatenie a/ani náhradu a nebude hradiť náklady na nákup nových cestovných lístkov alebo leteniek, presmerovanie kúpených lístkov alebo náklady na ubytovanie a stravovanie navyše. Postarajte sa prosím o to, aby ste na stanicu alebo letisko prišli v dostatočnom predstihu pred odchodom vlaku, resp. odletom lietadla.

Môže si škola vybrať určitý hotel v Bruseli?

Nie. EHSV vybraté školy skontaktuje a navrhne im cestovné a ubytovacie možnosti.

Čo je úlohou sprevádzajúceho učiteľa?

Sprevádzajúci učiteľ bude kontaktnou osobou medzi EHSV a účastníkmi. Zabezpečí, aby všetci účastníci dostali potrebné informácie a dokumenty a bude zodpovedný za celú prípravu. Ak by učiteľ ochorel alebo sa z iných dôvodov nemohol na podujatí zúčastniť, musí ho nahradiť niektorý z kolegov.

Čo je úlohou sprevádzajúceho učiteľa počas pobytu v Bruseli?

Sprevádzajúci učitelia budú zohrávať rozhodujúcu úlohu a mať plnú zodpovednosť za študentov počas ich cesty do Bruselu i počas pobytu a návratu z Bruselu. Budú prítomní na podujatí a zúčastnia sa na všetkých aktivitách. Je dôležité, aby sa dokázali dohovoriť v angličtine.

Môže škola poslať viac než jedného sprevádzajúceho učiteľa?

V projekte sa počíta s tromi študentmi, ktorých bude sprevádzať jeden učiteľ. EHSV preto zaplatí výdavky na cestu a ubytovanie iba týmto trom študentom a jednému učiteľovi za každú účastnícku krajinu.

Aké oblečenie sa vyžaduje?

Nie sú stanovené žiadne pravidlá obliekania.

Downloads

YEYS 2018 FAQ