Vaša Európa, váš názor 2018: Inšpiračné návrhy na dosiahnutie jednoty v rozmanitej európskej kultúre

This page is also available in

Mladí Európania tvrdia, že väčšie možnosti štúdia jazykov prostredníctvom cestovania, dostupnejšie európske kultúrne pamiatky a ochrana našej kultúry prostredníctvom národnej kuchyne a remesiel môžu inšpirovať mladých Európanov, aby objavovali rôzne kultúry a lepšie chápali naše spoločné kultúrne dedičstvo. Tieto odporúčania navrhlo tvorcom politiky EÚ 99 študentov z celej Európy, ktorí sa zúčastnili na každoročnom podujatí pre mládež Vaša Európa, váš názor (YEYS) 2018. V Bruseli sa konal už deviaty ročník tohto podujatia, ktoré organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Víťazné návrhy na tému Európska kultúra

EHSV 15. a 16. marca privítal študentov z 33 stredných škôl z 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín. Keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, podujatie YEYS sa tiež zameralo na kultúru a jeho témou bolo Zjednotení v rozmanitosti: Mladosť zárukou budúcnosti.

Podpredseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier zdôraznil, aké dôležité je počúvať mladých ľudí a brať ich nápady do úvahy. „Tento mimoriadny projekt, ktorým je Európa, patrí všetkým, je vybudovaný pre všetkých a každý má hlas. A práve preto ste tu,“ povedal pán Lobo Xavier, keď privítal študentov na YEYS.

Počas intenzívnych diskusií a seminárov študenti diskutovali o tom, ako chrániť európske kultúrne dedičstvo a zatraktívniť ho pre mladých Európanov. Nápady sa týkali dôležitých a intenzívne diskutovaných tém v Európe, ako sú rovnosť, bezpečnosť a integrácia, ktoré by sa mohli zlepšiť prostredníctvom kultúrnych aktivít. Z 10 konkrétnych odporúčaní pre tvorcov politiky EÚ boli na základe hlasovania vybraté tieto tri najatraktívnejšie návrhy:

  1. Príležitosť objavovať iné kultúry prostredníctvom cestovania. V tomto projekte sa navrhuje vytvoriť osobitný študijný výmenný program s jazykovými kurzami, počas ktorých by študenti žili v hostiteľských rodinách a spoznávali nové kultúry. „Ak sa vydáte na stretnutie s rôznymi kultúrami, oceníte ich oveľa viac a budete hrdí na to, že ste Európania,“ vysvetľuje študentka z Cypru, ktorá predložila toto odporúčanie.
  2. Zachovať kultúru, poučiť sa z minulosti a využiť to na budovanie budúcnosti. Cieľom tohto odporúčania je vytvoriť Dom gastronómie Európskej únie v každom členskom štáte. „Pri objednávaní konkrétneho národného jedla by táto služba zahŕňala aj stručné vysvetlenie historických okolností, ako toto jedlo pôvodne vzniklo, čím by sa prispelo k vytváraniu väčšej tolerancie medzi národmi?,“ uviedla zástupkyňa Slovinska. Okrem toho skupina študentov navrhla vytvoriť program podpory pre malé obchodíky s tradičnými ručne vyrobenými remeselnými výrobkami s cieľom zachovať našu tradičnú ľudovú kultúru.
  3. Experimentovanie s kultúrou. Cieľom tohto projektu je priblížiť kultúru a kultúrne dedičstvo všetkým ľuďom tak, že sa vytvoria putovné tematické festivaly a obmedzí sa koncentrácia múzeí vo veľkých mestách. „To je ideál, ktorý by sme sa mali pokúsiť dosiahnuť, pretože takto sa môžeme kultúrne obohatiť. Je to omnoho zaujímavejšie, keď sa otvoríte iným kultúram. Nie som si však istá, či je európska kultúra v súčasnosti hmatateľná a dostupná“, povedala delegátka z Francúzska.

Kultúra – srdce Európy

Európska mládež mala možnosť diskutovať o význame zachovania a posilnenia nášho kultúrneho dedičstva s členmi EHSV, expertmi a umelcami.

„Nemôžeme budovať Európu, ak našej kultúre a nášmu kultúrnemu dedičstvu nedáme dôležitejšie miesto. Až príliš dlho sa Európa budovala najmä prostredníctvom hospodárstva, financií a trhu,“ povedala Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generálna tajomníčka organizácie Europa Nostra, ktorá sa zaoberá zachovávaním kultúrneho a prírodného dedičstva Európy. „Ide o mimoriadne dôležité nástroje na zblíženie ekonomík a spoločností. Ale čo je srdcom a dušou Európy? Jej kultúra a kultúrne dedičstvo,“ dodala.

Pani Quaedvlieg-Mihailović takisto zdôraznila, že ak má Európa spoločné kultúrne dedičstvo, tak občania nesú spoločnú zodpovednosť za jeho zachovanie.

Predseda EHSV Georges Dassis tiež zdôraznil, že mnohí Európania majú v súčasnosti privilegovaný život, pričom zdôraznil, že to tak nebolo vždy a všade v Európe. „Je skutočne dôležité povzbudzovať mladých ľudí, aby prevzali zodpovednosť do vlastných rúk a dozvedeli sa, čo sa dosiahlo, ale aj aby sa naučili tieto výdobytky zveľaďovať. Musíme spolupracovať a najmä s mladými ľuďmi, pretože bez vás sa nič neudeje,“ uviedol pán Dassis.

EHSV zabezpečí, aby sa tieto tri návrhy, ktoré dostali najviac hlasov, zohľadnili v odporúčaniach výboru pre tvorcov politiky EÚ. Okrem toho generálna tajomníčka organizácie Europa Nostra pani Quaedvlieg-Mihailović vyjadrila záujem, aby boli tieto odporúčania predložené na Samite o európskom kultúrnom dedičstve, ktorý sa bude konať v lete tohto roku v Berlíne.

EHSV každoročne náhodne vyberie a pozve 33 škôl na túto jedinečnú každoročnú mládežnícku iniciatívu. Každá škola zastupuje jeden členský štát alebo kandidátsku krajinu. Keďže YEYS sa teší čoraz väčšej obľube, podpredseda pán Lobo Xavier navrhol vytvoriť sieť minulých a súčasných študentov a učiteľov YEYS.

Viac informácií o YEYS nájdete na: http://www.eesc.europa.eu/sk/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads