Je naliehavé konať v oblasti klímy a stredobodom budúcej energetickej politiky musia zostať občania, zdôrazňujú eurokomisár Maroš Šefčovič a predseda výboru Luca Jahier

Boj proti zmene klímy a podpora udržateľnej energetiky patrili medzi hlavné body programu júnového plenárneho zasadnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Na záver funkčného obdobia súčasnej Európskej komisie si podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič a predseda EHSV Luca Jahier vymenili názory v plodnej diskusii o budúcnosti Európy a zaujali jednoznačný postoj: je nevyhnutné i naďalej zapájať občanov do rozhodnutí v súvislosti s prechodom na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a konzultovať s nimi tieto rozhodnutia.

Boj proti zmene klímy

V celej Európe sa uznáva, že je naliehavé konať v oblasti klímy, uviedol pán Šefčovič na plenárnom zasadnutí EHSV 20. júna 2019, a dodal, že klíma sa stala jednou z hlavných predvolebných tém v EÚ a že konečne začíname v Európe považovať zmenu klímy za príležitosť na presmerovanie a reorganizáciu nášho hospodárstva.

Pán Jahier sa stotožnil s jeho názorom a pripomenul, že cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu je pre budúcnosť Európy rozhodujúci. Ďalej sa zamýšľal nad tým, či sa i napriek značnému doterajšiemu pokroku v boji proti zmene klímy budú ešte prijímať dostatočne ambiciózne opatrenia a prostriedky na podporu dlhodobej ambície dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie.

Prostredníctvom projektu energetickej únie vypracovala Komisia víziu pre uhlíkovo neutrálnu Európu. Podľa pána Šefčoviča sme dokázali, že si nemusíme vybrať medzi hospodárskym rastom a klímou. Naše hospodárstvo môže dosiahnuť vyšší rast (o 58 %) a zároveň môžeme znížiť emisie (o 22 %). Toto úsilie podporujú 4 milióny zelených pracovných miest v EÚ, z toho 1,4 milióna len v odvetví obnoviteľných zdrojov energie.

Energetická únia skutočnosťou

Pán Šefčovič spomenul štvrtú správu o stave energetickej únie z 9. apríla 2019 a zdôraznil, že energetická únia sa už stala skutočnosťou. Sľúbili sme, že zabezpečíme Európe energiu, ktorá bude bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a dostupná. Teraz môžeme povedať, že sme dosiahli ešte oveľa viac. Rozbehli sme hlbokú transformáciu a modernizáciu nášho hospodárstva, zdôraznil, a pritom poukázal na decentralizovanú a dekarbonizovanú výrobu a spotrebu energie, rozvoj infraštruktúry a inteligentné technológie.

Pán Jahier poďakoval pánovi Šefčovičovi za jeho ústretovosť voči organizáciám občianskej spoločnosti, najmä v súvislosti s hlavnou víziou iniciatívy energetickej únie počas uplynulých piatich rokov. Občania sú v centre pozornosti, stotožňujú sa s energetickou transformáciou, využívajú nové technológie na to, aby znížili svoje účty, aktívne sa zúčastňujú na trhu a zraniteľní spotrebitelia sú chránení, skonštatoval.

Implementácia energetickej únie s dôrazom na občanov

Pokiaľ ide o ďalší krok, pán Šefčovič uviedol, že teraz, keď má energetická únia v Európe pevné základy, sa musíme ubezpečiť, že sa riadne uplatňuje v praxi. Ďalej upresnil, že Komisia už predložila svoje odporúčania členským štátom v súvislosti s ich vôbec prvými národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a že každý členský štát teraz navrhuje opatrenia v súlade s usmerneniami energetickej únie.

Vytvorením legislatívneho rámca pre transformáciu energetiky Komisia splnila svoj sľub, skonštatoval pán Jahier a dodal, že so zreteľom na budúcnosť je teraz dôležité, aby sa energetická únia stala čo najrýchlejšie realitou v praxi. V tejto súvislosti zároveň vyjadril určité obavy. Uvažoval o tom, či sa aj v budúcich opatreniach energetickej politiky bude presadzovať, aby boli občania stredobodom energetickej únie, a najmä ako bude možné pomôcť podnikom a pracovníkom zohrávať kľúčovú úlohu v tejto transformácii, ktorá by mala v budúcich rokoch všetkým zaistiť udržateľný rast.

Je potrebné viesť stály dialóg s občanmi a uzavrieť sociálny pakt

Pán Jahier na túto tému zdôraznil, že v rámci energetickej transformácie je potrebné nadviazať stály dialóg s občanmi, ktorý by zahŕňal ich zmysluplnú účasť na rozhodovaní, a uzavrieť sociálny pakt, do ktorého by sa zapojili vlády, orgány, sociálni partneri a občianska spoločnosť (stanovisko SC/051 o stratégii pre dlhodobé znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ prijaté na júnovom plenárnom zasadnutí). Európsku úniu priblížime k občanom tým, že ich priamo zapojíme do vytvárania politiky a do praktickej transformácie Európy na klimaticky neutrálnu, povedal na záver.

Na margo výzvy EHSV týkajúcej sa dohody o sociálnom pakte pán Šefčovič takisto zdôraznil, že je nevyhnutné aktívne zapájať občanov do tvorby politiky v oblasti klímy, a upozornil: Energetická únia sa nemôže vybudovať v Bruseli, musí sa to urobiť v našich členských štátoch. Transformácia sa musí uskutočniť komplexne, aby sa zabezpečilo, že žiaden región, sektor alebo sociálna skupina nezostane pozadu. Musí to byť sociálne spravodlivá transformácia, s ktorou sa všetci aktéri stotožnia.

Súvislosti

Ďalšie informácie o činnosti EHSV v oblasti zmeny klímyenergetiky nájdete na našej internetovej stránke.

Downloads

Šefčovič -Jahier