Energetická transformácia ponúka občianskej spoločnosti príležitosť stať sa stredobodom rozhodovacieho procesu EÚ

This page is also available in

Pre mestá a regióny predstavuje energetická transformácia obrovský potenciál, pokiaľ ide o využívanie inovatívnych a efektívnych politík na regionálnej úrovni. Podpredseda Európskej komisie a komisár zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič na júlovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) zdôraznil, že je dôležité prepojiť iniciatívy EÚ v oblasti energetiky s regionálnou politikou a rozvojom a posilniť spoluprácu medzi orgánmi EÚ a občianskou spoločnosťou.

Komisár Šefčovič počas diskusie na plenárnom zasadnutí EHSV o decentralizovanom zásobovaní energiou, regionálnom hospodárskom rozvoji a udržateľnej doprave vyzdvihol významnú úlohu, ktorú môžu regióny a mestá EÚ ako bohatý zdroj inovatívnych riešení zohrávať v oblasti energetickej únie. „Plány a politické záväzky sa menia na konkrétne projekty práve na miestnej úrovni. Energetickú úniu nemožno budovať tu, v Bruseli, ale v našich mestách a obciach. Na to, aby sme mohli navrhovať kreatívne riešenia, je potrebné spoločné úsilie.“

Na miestnej úrovni sa bude rozvíjať rad opatrení počnúc inštalovaním nabíjacích miest pre mestské elektrické vozidlá až po stavbu inteligentných budov, nehovoriac o decentralizovanej výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a energetických družstvách. Všetky tieto opatrenia podporia miestny rast a tvorbu pracovných miest.

Predseda EHSV Luca Jahier pripomenul, že občianska spoločnosť pritom zohráva dôležitú úlohu a konštatoval, že „zapojenie EHSV do energetických a dopravných politík EÚ je príležitosťou, ako zabezpečiť, aby sa občania stali stredobodom iniciatívy týkajúcej sa energetickej únie.“

„Hlavnou prioritou energetickej únie je bezpečnosť dodávok. Po tom, ako zabezpečíme, že v Európe budeme mať dostatok energie, musíme splniť naše záväzky v oblasti klímy. Keď bude naša energia ekologickejšia, musíme presvedčiť naše spoločnosti, aby ju využívali a podporiť náš priemysel, aby bol v Európe naďalej konkurencieschopným, pričom treba podporovať inovatívne nápady“, dodal komisár Šefčovič. Hlavnou myšlienkou energetickej únie je nevnímať energiu izolovane od zvyšku hospodárstva. Komisia preto po prvý raz prijala jednotný prístup k energetike a klíme, ktorý zahŕňa všetky príslušné politické oblasti, pričom jedna z týchto oblasti, konkrétne oblasť dopravy, sa stáva čoraz dôležitejšou, a to najmä v posledných rokoch. Kľúčom je pritom udržateľnosť: doprava produkuje v Európe takmer štvrtinu emisií skleníkových plynov a v porovnaní s ostatnými sektormi sa tento podiel zvyšuje.

V súvislosti s prebiehajúcim zatváraním uhoľných baní v celej EÚ a so zreteľom na problematiku sociálnej spravodlivosti a energetickej chudoby podpredseda Šefčovič upriamil pozornosť na ďalšie opatrenia, ktoré Komisia doteraz realizovala:

  • poskytnutie podpory a technickej pomoci bývalým uhoľným ťažobným oblastiam prostredníctvom vytvorenia Platformy pre uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou (EHSV podporila túto iniciatívu zorganizovaním viacerých diskusií za okrúhlym stolom),
  • zriadenie Strediska pre monitorovanie energetickej chudoby, ktoré sa zaoberá hlavnými príčinami energetickej chudoby postihujúcej približne 50 miliónov občanov EÚ a monitoruje ich (EHSV predložil návrh na vytvorenie takéhoto orgánu v roku 2013 a čoskoro sa stane členom konzorcia s cieľom podporiť jeho prácu),
  • vymedzenie štruktúrovaného rámca pre nedávno prijatý 3. balík opatrení v oblasti mobility zameraný na tri piliere, ktorými sú udržateľnosť, bezpečnosť a inteligentná mobilita (EHSV vývoj pozorne sledoval a z vlastnej iniciatívy, ako aj v nadväznosti na žiadosti ostatných inštitúcií aktívne prispieval k tvorbe nových politík).
  • poukázal na strategický význam návrhov týkajúcich sa balíka opatrení v oblasti mobility a na to, že treba urýchlene konať. Európa musí inovovať a investovať do nových a čistých technológií s cieľom ponúknuť lepšie riešenia v dopravnej oblasti, znížiť mieru znečistenia ovzdušia a zabezpečiť pre svojich občanov bezpečnejšie a zdravšie prostredie, nehovoriac pritom o hospodárskom rozmere. Európa sa musí stať lídrom v oblasti technológie batérií ako dôležitej základne pre energetickú a dopravnú transformáciu.

Záväzok týkajúci sa regionálnej úrovne a prierezový prístup k energetike z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska však nie je postačujúci. Legislatívne opatrenia musia byť zosúladené na základe spolupráce medzi zainteresovanými stranami zo všetkých sektorov a v cezhraničnom kontexte, pretože – ako na záver uviedol komisár Šefčovič – „našim cieľom je zabezpečiť, aby bol zapojený každý región a každý občan.“

Luca Jahier predstavil prácu EHSV v tejto oblasti, najmä dve stanoviská prijaté na tomto plenárnom zasadnutí, a podčiarkol, že energetická transformácia má často pozitívny účinok na hospodárstvo regiónov a je potrebné, aby sa energetika systematickejšie prepájala s politikami súdržnosti (stanovisko TEN/660 o vplyve energetickej transformácie na regionálne ekonomiky, spravodajca: Lutz Ribbe).

V súvislosti s úlohou dopravy predseda EHSV zdôraznil, že je potrebný nový a integrovanejší prístup zohľadňujúci hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty, ktorý by bol zameraný na dosiahnutie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (stanovisko TEN/661 o úlohe dopravy pri plnení cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, spravodajkyňa: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala).

Niektorí členovia EHSV vyjadrili obavy, pokiaľ ide o sociálne a politické aspekty energetickej únie. Komisár Šefčovič opakovane potvrdil záväzok Komisie týkajúci sa budúcich opatrení zameraných na odstraňovanie súčasných prekážok, ktoré bránia aktívnemu a úplnému zapájaniu občanov v pozícii výrobcov-spotrebiteľov do energetickej transformácie, a budovanie dôvery v investorov v oblasti ekologickej energie.

Predseda Jahier na záver vyzdvihol víziu EHSV a jeho úlohu, ktorou je zabezpečiť, aby bol každý hlas vypočutý: „EHSV sa usiluje zaistiť, aby sa prepájaním poznatkov organizovanej občianskej spoločnosti v celej Európe pri modernizácii európskeho hospodárstva na nikoho nezabudlo ani z hľadiska životného prostredia, pracovných miest a príležitostí na vytváranie ekonomickej hodnoty, a ani ako na spotrebiteľa.“

 

Kontext – stanoviská EHSV:

  • TEN/657 – Tretia správa o stave energetickej únie.
  • TEN/643 – Ekologická, konkurencieschopná a prepojená mobilita pre všetkých.

Downloads

PR 35 / 2018 - Debate Sefcovic-Jahier