Digitálne rodové rozdiely sú dôsledkom diskriminácie voči ženám, ktorá začína už v ranom detstve. EHSV navrhuje viacúrovňový prístup a holistické politiky zamerané na rôzne zdroje nerovností.

„Vzdelávací systém je hlavnou oblasťou politiky, ktorou sa treba zaoberať. Musíme odstraňovať kultúrne a aj jazykové stereotypy, pričom najmä v druhej oblasti môžeme každý prispieť svojim kúskom,“ tvrdí Giulia Barbucci. „Dievčatám (a chlapcom) musíme ponúkať rôzne vzory. V 21. storočí je najvyšší čas, aby sme sa zaoberali rodovými stereotypmi a snažili sa dostať k ich najhlbším sociálnym a kultúrnym koreňom.“

Je dôležité zabezpečiť digitálnu gramotnosť a vzdelanie pre všetkých, a učitelia a školitelia musia byť preto zbehlí v používaní informačných a komunikačných technológií.

Treba zvýšiť záujem dievčat a žien o vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku (odbory STEM) – napríklad prezentovaním ženských vzorov v digitálnej oblasti a úspešných podnikateliek, ale tiež poukazovaním na možnosti a príležitosti, ktoré prinášajú širšie poznatky predmetov STEM v budúcom povolaní. Táto otázka sa stáva ešte dôležitejšou vzhľadom na rastúci význam vzdelávania súvisiaceho s IKT a prierezovými, podnikateľskými, digitálnymi a mäkkými zručnosťami, ako sú empatia, kreativita, schopnosť riešiť komplexné problémy, čo sú obvykle schopnosti pripisované ženám.

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné na zabránenie vylúčeniu z trhu práce, najmä pre ženy. Sociálni partneri zohrávajú v tomto smere rozhodujúcu úlohu. „Sociálni partneri vo všeobecnosti musia zohrávať kľúčovú úlohu, aby sa zaručili spravodlivé pracovné podmienky a prístup k sociálnemu zabezpečeniu. To je potrebné aj so zreteľom na hospodárstvo založené na príležitostných pracovných výkonoch na dohodu, tzv. „gig economy“,“ uviedla pani Barbucci. (sma)