Zlepšenie právnej spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti kybernetickým podvodom je krok správnym smerom, uviedol EHSV vo svojom nedávno vypracovanom stanovisku k návrhu smernice o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu. EHSV však požaduje viac záruk na ochranu používateľov elektronických platobných prostriedkov a povinné preventívne opatrenia s cieľom upozorniť ich na praktiky, ktoré používajú páchatelia počítačovej kriminality.

Spravodajca stanoviska Victor Alistar ocenil návrh Komisie, zdôraznil však, že je potrebné prekročiť rámec spolupráce pri vyšetrovaní a súdnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva.

EHSV odporúča požadovať od členských štátov, aby zaviedli finančné poistenie na odškodnenie obetí kybernetických podvodov s platobnými kartami. Finančné poistenie by sa malo vzťahovať tak na jednotlivcov, ako aj na MSP.

Okrem toho by sa v záujme účinnosti boja proti falšovaniu elektronických platobných prostriedkov mala pre hospodárske subjekty zaviesť povinnosť ohlasovať incidenty tohto typu.

Počítačové podvody s použitím bezhotovostných platobných prostriedkov predstavujú v eurozóne vážny problém. Podľa správy ECB dosiahol ich objem v EÚ v roku 2013 približne 1,4 miliardy EUR. Odvtedy toto číslo stále narastá.

Najzraniteľnejšou oblasťou je úhrada cestovných výdavkov, t. j. cestovné lístky a letenky, ubytovanie a ďalšie transakcie v tejto súvislosti. Tento typ podvodov praktizujú alebo z neho profitujú okrem iného jednotlivci aj organizácie, ktoré vyvíjajú teroristické aktivity.

V boji s počítačovou kriminalitou by podľa názoru EHSV mala dôležitú úlohu zohrávať prevencia. Je nevyhnutné upozorniť verejnosť na praktiky, ktoré používajú páchatelia počítačovej kriminality, a posilniť elektronické platobné prostriedky, pričom orgány presadzovania práva v členských štátoch by mali vyvíjať osvetové a informačné kampane s cieľom vysvetliť príčiny, riziká a spôsoby, ako sa môžu ľudia pred takýmito podvodmi chrániť.