Pre Európu síce nie je riešením protekcionizmus, ale EÚ takisto nemôže dovoliť, aby jej vnútorný trh zaplavili výrobky, ktoré nezodpovedajú jej sociálnym a environmentálnym normám a mohli by ohroziť jej priemysel. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na to upozornil vo svojom stanovisku o komplexnom prístupe k priemyselnej politike v EÚ, ktoré schválil na svojom januárovom plenárnom zasadnutí.

Európa chce ísť príkladom a mať také výrobné odvetvia, ktoré zabezpečia práva pracovníkov, budú chrániť životné prostredie a investovať do inovácie. Splnenie týchto požiadaviek je však dosť nákladné, čo sa odráža v cenách európskych výrobkov. Aby sa európskemu priemyslu zaručili spravodlivé podmienky obchodovania, musí EÚ zabezpečiť, že výrobky prichádzajúce na jej trh z celého sveta budú spĺňať tie isté kritériá. Táto požiadavka bola hlavným posolstvom stanoviska EHSV na tému Komplexný prístup k priemyselnej politike.

„Európa si nemôže... naozaj nemôže dovoliť byť naivná. Nadmerné kapacity, nelegálna štátna pomoc a ďalšie formy nekalej hospodárskej súťaže sa musia riešiť prostredníctvom európskych právnych predpisov a v súlade s pravidlami WTO,“ povedal spravodajca Gonçalo LOBO XAVIER (skupina Zamestnávatelia, PT).

EÚ musí medzi svoje priority zaradiť nástroje na potláčanie týchto praktík. Jej antidampingové opatrenia musia byť rýchlejšie, pružnejšie a lepšie monitorované.

EHSV zdôraznil, že v porovnaní s takými globálnymi aktérmi, ako je Čína, India a Kórea, ktoré veľmi aktívne rozvíjajú svoju priemyselnú politiku, Európa nemá pre svoj priemysel žiadny koherentný dlhodobý výhľad.

Je potrebný jednotný akčný plán pre priemyselnú politiku so záväznými cieľmi, harmonogramami a nástrojmi na zvládnutie štyroch hlavných výziev nasledujúcich desiatich rokov, ktorými sú: digitalizácia, klimatické zmeny, globalizácia a demografické zmeny.

Rovnako dôležité je, aby sa aspoň v niektorých odvetviach podniky relokalizovali naspäť do Európy.

Stanovisko bolo vypracované na žiadosť bulharského predsedníctva Rady EÚ. (dm)