Dostať spotrebiteľov viac do centra financií

Digitálne cezhraničné finančné služby si zatiaľ veľmi nezískali európskych spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú vnútroštátne retailové banky a priamy kontakt s nimi. Treba vyvinúť viac úsilia a poskytnúť európskym spotrebiteľom lepší výber, ľahko pochopiteľné produkty a cenovo dostupné služby. Zároveň sa musí zlepšiť bezpečnosť a istota cezhraničných transakcií. To sú hlavné závery z diskusie, ktorá sa konala na pôde EHSV 26. septembra.

Podujatie nazvané Spotrebitelia v centre finančného sektora v Európe zorganizovala sekcia EHSV pre vnútorný trh (INT) v spolupráci s Európskym retailovým finančným fórom (ERFF). Za EHSV sa na podujatí zúčastnili Ariane Rodert, predsedníčka sekcie INT, Petru Sorin Dandea, spravodajca stanoviska o akčnom pláne pre finančné technológie, a Carlos Trias Pintó, spravodajca stanoviska o akčnom pláne pre udržateľné financovanie a o nariadení o zverejňovaní informácií a poradenstve a pomocný spravodajca stanoviska o akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby. Spotrebiteľov zastupovali Evangelia Kekeleki a Claude Mader a európske inštitúcie poslanci EP Othmar Karas a Molly Scott Cato a Renatas Mazeika vedúci oddelenia pre spotrebiteľskú politiku v EK. Nechýbali ani zástupcovia ERFF a spotrebiteľských organizácií a štátni úradníci z rôznych krajín.

Diskusie prebiehali v dvoch paneloch:

  • Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
  • Budovanie transparentnosti a dôvery v záujme udržateľnej budúcnosti

Účastníci sa zhodli na tom, že európski spotrebitelia neakceptujú úplnú digitalizáciu, keďže je pre nich stále dôležitý priamy kontakt. Len 7 % spotrebiteľov v súčasnosti využíva cezhraničné finančné transakcie. Slabú dôveru ešte zhoršuje rozdielna transpozícia legislatívy EÚ týkajúcej sa spotrebiteľov v európskych štátoch. Účastníci konferencie dospeli k záveru, že hoci spotrebitelia nie sú ani zďaleka v centre financií, finančný sektor by sa mal zamerať hlavne na nich.

Prvý panel zdôraznil, že členské štáty by mali svojich občanov informovať o možnostiach aj o rizikách spojených s kybernetickou bezpečnosťou a ochranou údajov, aby sa digitálny jednotný trh stal skutočnosťou. Účastníci upozornili, že je nevyhnutné posilňovať dôveru spotrebiteľov tým, že sa im poskytne poradenstvo v súvislosti s ich právami a uľahčí prístup k náprave. Poukázali na to, že zo 48 000 žiadostí o pomoc, ktoré riešila sieť európskych spotrebiteľských centier, sa 74 % týkalo elektronického obchodu.

Rečníci konštatovali, že finančné technológie prinášajú možnosti na väčšiu hospodársku súťaž a nižšie ceny pre spotrebiteľov, vyvolávajú však obavy spojené s automatizovaným poradenstvom, využívaním umelej inteligencie a veľkých dát a činnosťou finančných platforiem.

Panel zdôraznil, že návrhom Komisie by mohol vzniknúť sekundárny trh s nesplácanými úvermi, čo je veľmi nebezpečné pre spotrebiteľov, ktorí už zaplatili za dôsledky finančnej krízy. Vďaka finančnému poradenstvu spotrebitelia dúfajú, že by si mohli vybrať správne finančné produkty, ale údaje ukazujú, že pokiaľ ide o dôveru a spokojnosť spotrebiteľa, finančné služby majú najslabšie hodnotenie zo všetkých sektorov.

Druhý panel vyzdvihol udržateľné investície ako kľúč k udržateľnému financovaniu a poukázal na štúdie, podľa ktorých 70 % investorom záleží na životnom prostredí. Účastníci zdôraznili, že hodnotenie agentúr, ktoré posudzujú kvalitu finančných produktov, by mohlo takisto priniesť jasné informácie o tom, ako sa investície využili.

Odporučili vymedziť jasné, porovnateľné a transparentné „hlavné produkty“ pre spotrebiteľov v celej EÚ prostredníctvom rôznych digitálnych distribučných systémov a nabádať spotrebiteľov, aby týmto produktom dôverovali.

Prekážky, ktoré treba odstrániť, sú jazykové a právne rozdiely, vyššie poplatky a nedostupnosť niektorých finančných služieb a produktov pre iných štátnych príslušníkov, daňové rozdiely, kurzové riziká atď. Účastníci tiež zdôraznili, že digitálne distribučné kanály musia uplatňovať zásady technologickej neutrality, proporcionality a integrity, keďže 60 až 70 % spotrebiteľov nesúhlasí s tým, aby boli ich údaje poskytnuté tretím stranám. (dm)

Na fotografii (zľava): členovia EHSV Carlos Trias Pintó Ariane Rodert a Michael Ikrath, poslanec EP Othmar KARAS a predstaviteľka ERFF Fiona Murray