Luca Jahier: „Európa musí byť udržateľná, lebo inak zanikne“

Na konferencii na vysokej úrovni o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a iniciatívach v záujme udržateľných globálnych hodnotových reťazcov, ktorú spoločne zorganizovali EHSV, Európska komisia a Hospodárska a sociálna rada Holandska, Luca Jahier vyjadril presvedčenie, že neexistujú alternatívy k udržateľnému hospodárstvu: „Európa musí byť trvalo udržateľná, lebo inak zanikne“.

Konferencia sa konala 30. októbra a zišli sa na nej zástupcovia podnikov, odborov, mimovládnych organizácií a profesijných organizácií z celej Európy a na otváracej schôdzi sa zúčastnili aj podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a holandská ministerka zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Sigrid Kaag.

Jedným z hlavných záverov konferencie bolo konštatovanie, že plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je spoločnou zodpovednosťou občianskej spoločnosti, EÚ a orgánov členských štátov, ako aj súkromného sektora. Odborníci sa tiež zhodli v tom, že kombinácia regulačných opatrení a stimulov na podnietenie dobrovoľných iniciatív má zásadný význam pre zvýšenie zapojenia súkromných podnikov a občanov. (dgf)