Ako podporovať podniky v digitálnom veku – digitalizácia MSP

skupina EHSV Zamestnávatelia

Nedostatočná informovanosť, slabo rozvinutá infraštruktúra, vysoké investičné náklady, ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami či ich nedostatok sú len niektoré z problémov, ktorým musia MSP čeliť, keď sa pokúšajú využívať výhody digitálnej revolúcie. Účastníci konferencie na tému „Ako podporovať podniky v digitálnom veku – digitalizácia MSP“ sa pokúsili identifikovať potenciálne prekážky a navrhnúť riešenia na ich odstránenie v budúcnosti. Toto podujatie sa uskutočnilo 24. októbra 2018 vo Viedni (Rakúsko).

„Nemôžeme zatvárať oči pred digitálnou transformáciou, musíme zabezpečiť, aby všetky naše podniky dokázali ťažiť z tohto procesu,“ vyhlásila Ulrike Rabmer-Koller, podpredsedníčka Rakúskej spolkovej hospodárskej komory a predsedníčka Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) vo svojom otváracom prejave. Vysvetlila, že UEAPME zhromažďuje osvedčené postupy v oblasti digitalizácie MSP v EÚ s cieľom poskytnúť podnikom postačujúce informácie.

Jacek Krawczyk, predseda skupiny Zamestnávatelia, zdôraznil, že digitalizácia je pre MSP čoraz potrebnejšia. Polovica MSP vníma digitalizáciu ako príležitosť rozšíriť portfólio svojich produktov a služieb. Rovnaký počet sa nazdáva, že digitalizácia podporuje nové obchodné modely. Pre 79 % MSP digitalizácia umožňuje optimalizovať výrobok.

Hoci MSP vidia prebiehajúce zmeny súvisiace s digitalizáciou, mnohé z nich stále nedokážu určiť, aké príležitosti prináša v ich konkrétnom prípade. Závratné tempo digitálnej revolúcie vytvára obrovský potenciál na zlepšenie vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti, t. j. v oblasti remesiel a dopravy.

Prospešné by bolo i ďalšie zjednodušenie elektronických interakcií medzi podnikmi, ako aj medzi poskytovateľmi verejných služieb a podnikmi. V tejto súvislosti zástupca Európskej komisie načrtol potenciál nariadenia eIDAS (elektronická identifikácia a dôveryhodné služby) pre MSP.

Chýbajúce digitálne zručnosti sú ďalším faktorom, ktorý bráni digitalizácii MSP. Model duálneho vzdelávania, ktorý je dobre rozvinutý v Rakúsku, by mohol byť súčasťou riešenia tejto otázky. Vytypovaním nových profesií spojených s digitalizáciou a vytvorením vhodných programov učňovskej prípravy môžu podniky a školy pomôcť prispôsobiť osnovy potrebám trhu.

Túto konferenciu usporiadala skupina Zamestnávatelia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru spolu s Rakúskou federálnou hospodárskou komorou. (lj)