Silná, plne financovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je podľa EHSV nevyhnutnosťou.

EHSV sa domnieva, že silná, plne financovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je nevyhnutnosťou a odmieta akékoľvek znižovanie rozpočtu SPP. Víta legislatívne návrhy týkajúce sa SPP s novým zameraním na vyššie ambície v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, subsidiarity a zjednodušenia, pričom však chce zabezpečiť, aby SPP aj naďalej bola spoločnou politikou so silným jednotným trhom.

Žiadne škrty v rozpočte SPP

Rozpočet SPP by si mal zachovať svoju súčasnú mieru financovania vo výške 38 % rozpočtu EÚ, ktorý by sa mal zvýšiť na 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND). „Akékoľvek zníženie rozpočtu SPP je neprijateľné“, zdôraznil člen EHSV John Bryan, „nakoľko by to podkopalo ciele a zámery SPP. Rozpočet SPP významne prispieva k zabezpečeniu pracovných miest a príjmov v odvetví poľnohospodárstva, ako aj k produkcii environmentálnych tovarov, ktoré sú prínosom pre všetkých“.

Je dôležité zachovať súčasnú dvojpilierovú štruktúru SPP, pričom z prvého piliera sa podporujú príjmy poľnohospodárskych podnikov a z druhého piliera rozvoj vidieka. Priame platby by však mali dostávať iba skutoční poľnohospodári.

Vytvorenie bezchybnej, udržateľnej a zjednodušenej SPP

Je veľmi dôležité, aby SPP napĺňala potreby rôznych subjektov pôsobiacich v poľnohospodárstve, ako sú rodinné poľnohospodárske podniky, družstvá, odbytové organizácie a ďalšie formy hospodárenia a produkcie potravín. SPP musí tiež zohľadňovať rozmanitosť poľnohospodárstva v Európe, gastronomickú rôznorodosť a vyhliadky na trhu, pričom musí umožňovať rôzne spôsoby podpory kvality. Pokiaľ ide o vyčlenenie 40 % výdavkov v poľnohospodárstve na ciele EÚ v oblasti boja proti zmene klímy, poľnohospodári by mali mať možnosť vybrať si zo škály opatrení podľa svojej konkrétnej situácie. Je nevyhnutné obmedziť administratívnu záťaž poľnohospodárov a zároveň zachovať riadne plné kontroly.